Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Националния ученически (литературен) конкурс

“Рицарска постъпка”


ОРДЕНЪТ НА РИЦАРИТЕ-ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ,

ВЕЛИК ПРИОРАТ - БЪЛГАРИЯ

организира през 2015/2016 година I-то издание

на Националния ученически /литературен/ конкурс

“Рицарска постъпка”

Цели на конкурса: Младите хора в България да научат повече за рицарството като историческа реалност и философия, като постижения на културата и на духа.

Конкурсът е възможност за учениците да достигнат до нови знания, свързани с историята на Европа и Близкия Изток, с епохата на рицарите и техните славни и изпълнени с чест и достойнство времена, нрави и подвизи.

Конкурсът „Рицарска постъпка“ е специфична форма за насочване и насърчаване на творческото развитие на учениците и провокиране у тях на интерес към вечни нравствени ценности, като човечност, чувство за справедливост и равноправие, честност, вяра в доброто, толерантност и солидарност, взаимопомощ, екипност. Той поощрява ученическото творчество към теми и проблеми, свързани рицарството – като подход за изграждане на личности и характери, за тяхното израстване и развитие.

Конкурсът съдейства за развитието на фантазията, творческата ак-тивност и интерес у учениците към творческото писане и развитието на литературните способности. Той създава общественополезната насоченост у младите хора и формира у тях умения за самостоятелна творческа работа. Подкрепя създаването на възможности за многостранното развитие на младите хора.

Темите могат да се избират сред: историята, културата, образованието; герои и творци на литературата и изкуствата, свързани с темата за рицарството, като е желателно да личи лично отношение на авторите.

Примерни теми: Възможно ли е рицарството днес? Какво означава изразът „да постъпиш като рицар“? Присъствали сте, извършили сте или сте чули за рицарска постъпка – разкажете! Кои са рицарските добродетели? Рицарството и рицарските идеали – реалност или илюзия са днес? Необходими ли са рицарите днес? Истината и справедливостта като мотив за рицарско поведение. Любовта като рицарски идеал. Епохата на рицарите и техните дела – славни и изпълнени с чест и достойнство.

Регламент: В конкурса, който ще се проведе на два етапа (училищен и национален) могат да участват ученици на възраст до 19 години, живеещи в България или извън територията на страната ни. Творбите ще се конкурират в две възрастови групи:

• IX - X клас

• XI - XII клас

Учениците могат да участват с писмени творби:

- проза (есе, разказ, съчинение)

- поезия (стихове)

Изисквания:

Всяка работа да бъде в обем до 5 стандартни страници и да е придружена с кратко представяне на автора, мотивите за участие в конкурса и евентуално – негово послание към съвременниците.

Стимулира се участието с няколко творби, но всяка ще се състезава в съответната категория. По-голямата бройка представени работи няма да дава предимство на участника при журирането.

Творбите трябва да бъдат напечатани и по възможност представени в електронен формат.

Участието в конкурса е индивидуално.

Материалите ще бъдат журирани като водещи при оценяването ще са достоверността на пресъздадената информация, творческият подход и идея, грамотността при написването и стилът. Оформлението и езиковата култура също ще се отчитат в хода на оценителната процедура.

Общи условия: В първия етап на конкурса писмените работи трябва да минат на вътрешен подбор сред колегите специалисти по училища. Всяко училище има право да излъчи три творби, които да продължат участие във втория етап на национално ниво.

Преподавателите по български език и литература в училищата трябва да изпратят на посочения по-долу електронен адрес класираните за националния етап творби до 24:00 на 15 март 2016 г. заедно с електронно копие на формуляр за участие и съответната декларация, според приложения образец.

Творби, получени след този срок няма да бъдат допуснати до участие в националния етап.

Моля участниците да бъдат предупредени, че материалите не се връщат. Съорганизаторите си запазват правото най-добрите творби да бъдат публикувани в печатни издания, при възможност да се издаде сборник.

Творбите задължително да бъдат придружени с попълнен фор-муляр за участие и съответната декларация, съдържащи следната информация:

Трите имена на участника, възраст, клас, училище или извънучи-лищно звено с пощенски адрес, електронен адрес и телефон, име на учителя и негов телефон.

Жури – Национален етап

Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици, и представители на ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ-ТАМПЛИЕРИ на ЙЕРУСАЛИМ, ВЕЛИК ПРИОРАТ – БЪЛГАРИЯ.

Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса, чрез преподавателите по български език и литература от съответното училище, на посочения във формуляра за участие електронен адрес.

Награди:

Всички участници в националния етап получават грамоти за отличие.

Победителите във всяка възрастова група ще получат едногодишна стипендия за усъвършенстване.

Срок и адрес за изпращане на конкурсните работи:

До 24:00 на 15 март 2016 г.

на E-mail: ritsarska.postapka@gmail.com

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.Формуляр за участие

2.Декларация на родител (попълва се, ако участникът е не-пълнолетен)

3.Декларация на участник (попълва се от пълнолетните участници)

може да видите в прикачения файл.


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©