Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Конкурс за най-добър публикуван ресурс / добра практика на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (ЕPALE)


РЕГЛАМЕНТ

на конкурс за най-добър публикуван ресурс / добра практика на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (ЕPALE)

I. КОНТЕКСТ

Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (ЕPALE) е нова инициатива на Европейската комисия, която цели да изгради силен общоевропейски сектор за образование и обучение на възрастни и да подпомогне професионалното развитие на работещите в него. ЕPALE дава възможност за популяризиране резултатите от проекти, за публикуване или получаване на информация относно предстоящи събития, за дискусии върху актуални теми, свързани с ученето на възрастни и за формиране на партньорства въз основа на споделени интереси. Информацията на платформата е структурирана в 4 рубрики – „Ресурсен център”, „Новини”, „Календар” и „Блог”.

ЕРАLЕ се управлява от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура към ЕК. Оперативното ръководство се осъществява от Централно звено за подкрепа, което се подпомагана от мрежа от Национални звена. От м. октомври 2014 г. насам функциите на Национално звено за подкрепа (НЗП) на ЕPALE в България се осъществяват от екип на Министерството на образованието и науката (МОН).

През изтеклата година, когато българоезичното съдържание на платформата се определяше почти изцяло от администриращия я екип на МОН, бяха изградени нови функционалности на ЕPALE, позволяващи захранването й с информация все повече да преминава към нейните регистрирани потребители. Също така, платформата набира популярност сред професионалистите в сферата на образованието и обучението на възрастни и броят на регистрираните потребители нараства бързо.

II. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

- Да насърчи потребителите да публикуват съдържание на платформата;

- Да популяризира най-добрите практики и най-качествените ресурси от България, публикувани на ЕPALE.

III. УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

Право на участие имат всички регистрирани на платформата потребители. Можете да се регистрирате като посетите уеб адрес: https://ec.europa.eu/epale/bg/user/register.

За провеждане на конкурса Ръководителят на НЗП на ЕPALE назначава жури, състоящо се от трима члена на екипа на Националното звено за подкрепа.

1. Регистрираните потребители публикуват ресурси/добри практики по темите на ЕPALE в рубриката „Ресурсен център” на платформата и/или ги изпращат в Националното звено за подкрепа на e-mail: epale@mon.bg, като не забравят да упоменат потребителското име, с което са регистрирани в EPALE. Екипът на НЗП ще публикува получените материали на платформата, ако това не е направено.

2. Тричленното жури от специалисти, назначено от ръководителя на НЗП, оценява получeните ресурси/добри практики, по следните критерии:

a. оригиналност – до 3 т.;

b. приложимост (вкл. потенциал за мултипликация) – до 5 т.;

c. съотносимост към темите на EPALE - до 2 т.

Тази оценка е по скалата от 1 до 10, като окончателната оценка се формира като средно аритметично от тези на тримата оценители.

3. Така формираната крайна оценка е окончателна. Резюме на протокола от избора на комисията и класирането на материалите от първо до пето място се публикува на платформата, в секция „Новини”.

IV. СРОКОВЕ, ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛЯ И НАГРАЖДАВАНЕ

Срокът за подаване на ресурси/добри практики за участие в конкурса започва да тече с публикуването на настоящия регламент на ЕPALE. Крайният срок за подаване на материали към националното звено за подкрепа е 9 декември 2015 г.

Материалите се подават на адрес epale@mon.bg, като се прикача самият материал, или се дава линк към него в платформата EPALE, ако материалът вече е публикуван. Националното звено за подкрепа има ангажимент да качи материала в платформата, ако това не е направено.

Информация за резултатите от конкурса ще бъде публикувана на ЕPALE на 11 декември 2015 г.

През 2015 г. ще бъде присъдена първа награда – предметна награда и сертификат. Участниците, класирани от второ до пето място в конкурса ще получат сертификат.

Публикуваните материали, класирани от първо до пето място, ще бъдат преведени на английски език и публикувани на платформата EPALE с цел популяризиране на добрите български практики сред европейската публика.

Церемонията по връчване на наградите ще се състои по време на Националния форум, организиран от Националното звено за подкрепа на ЕPALE, на 11 декември 2015 г. в София.


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©