Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2016 на тема: „За по-справедлив и хуманен свят - мотивация, иновации, духовност”


Синдикатът на българските учители, Фондация „Устойчиво развитие за България и Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия” с подкрепата на Министерство на образованието и науката организират международен конкурс за учители, педагогически специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност с деца и ученици. В него могат да участват и научни работници, студенти, университетски преподаватели в педагогическите специалности на висшите училища, както и експерти по образование.

Единството на учебните и възпитателните функции на съвременната образователна система е от изключително значение за формиране на креативна, творческа, знаеща и можеща млада личност, носител на традиционните ни ценности, за да се реализира пълноценно като гражданин на страната си и на света.

Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ е място не само за отдих и обучение на децата, а важен Международен образователно-квалификационен, културен и обществен център, където се прилагат нови и уникални методи за извънкласното и извънучилищното възпитание на децата и учениците, за тяхното творческо, интелектуално, културно, духовно-нравствено развитие, за патриотичното им възпитание.

Конкурсът е една възможност да се обобщи, подкрепи и мултиплицира добрият педагогически опит, да се предложат иновативни идеи за постигане на тези цели. Стремежът ни е да се стимулира и все по-широко да се прилага извънкласната и извънучебната дейност с децата и учениците, като възпитателната работа се задълбочава и разширява.

Този конкурс е израз на нашето отношение, загриженост и подкрепа към проблемите на развиващото образование, обучението и възпитанието, към желанието за промяна на възпитанието на нашите деца, в хуманизирането на обществената атмосфера и духовния климат, в който те израстват и се формират като граждани.

Раздел „Добри практики”

Категории:

- Подготвителна група в детска градина/училище;

- Извънкласни дейности - 1. - 12. клас;

- Извънучилищни дейности.

Участници:

В раздел „Добри практики” могат да участват учители и педагогически специалисти, работещи в България и в други страни, както и в българските училища в чужбина:

- в сферата на извънкласната дейност в училище (по проекти, клубове по интереси и др.);

- в извънучилищната дейност (центрове за работа с деца, обединени детски комплекси, ученически обсерватории, центрове за ученическо научно и техническо творчество, спортни школи, ресурсни центрове за подпомагане на деца със СОП и други извънучилищни звена в системата на средното образование);

- с деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата;

- с ученици от I до XII клас (6-18-годишна възраст).

Българските участници трябва да са членове на Синдиката на българските учители.

Формат на конкурсната работа:

Писмено описание на добрата практика (до 5 стандартни страници без приложенията); компютърна презентация или друг интерактивен продукт, придружени с резюме. Авторът избира формата, чрез която най-добре да разкрие представените от него идеи и педагогически опит. Компютърната презентация следва да е на Power Point и да не съдържа прекалено обемни елементи, които биха затруднили нейното отваряне и оценяване.

Изисквания към разработките:

- Автентичност - снимки, видеоматериали, продукти на учениците, показващи техните постижения и други материали, доказващи постигнатите резултати;

- Устойчивост на опита;

- Извънкласните и извънучилищните форми да подпомагат учебно-възпитателната дейност в класната стая;

- Наличие на познавателни междупредметни връзки;

- Популяризиране на опита (участия в методическо обединение, регионални конференции, публикации и др.);

- Коректност при използване на различни източници;

- Стил, естетическо и техническо оформяне.

Най-добре представилите се участници, които имат равен брой точки, ще презентират разработките си в СОК „Камчия” и там чрез гласуване ще бъде излъчен победителят в съответната категория.

Конкурсната работа следва да бъде съпроводена с портретна снимка на автора (на прикачен файл) и с попълнена анкетна карта. Това се отнася и за всеки един участник в колективна разработка. (Вж. приложението.)

Раздел „Искам думата” - есе на тема:

„За по-справедлив и хуманен свят – мотивация, иновации, духовност”

Участници:

В раздела за есе - „Искам думата”, могат да участват учители, педагогически специалисти и директори, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност, от детски градини, училища и извънучилищни звена в системата на средното образование - членове на СБУ, експерти по образование, студенти, научни работници и преподаватели в педагогическите специалности на висшите училища.

Изисквания към есетата:

- Есето се основава на идеята да се реши проблемът;

- Яснота при формулирането на тезата;

- Целенасочена и задълбочена аргументация;

- Изразена лична позиция;

- Достоверност при представяне на фактите и коректност при използване на различни източници;

- Авторски решения на проблема;

- Оригиналност, техническа прецизност.

Конкурсната работа (до 5 стандартни страници) следва да бъде съпроводена с портретна снимка на автора (на прикачен файл) и с попълнена анкетна карта. (Вж. приложението.)

Участниците изпращат своите конкурсни работи не по късно от 16 май 2016 г. на адрес: sbu_konkurs_iid@abv.bg

Резултатите ще бъдат обявени на страниците на в. „Учителско дело”, както и на www.sbubg.info; www.sok-kamchia.com; www.foundurb.com - не по-късно от 27 юни 2016 г.

Участниците, които са носители на първа, втора или трета награда в предходните два конкурса, могат да присъстват на заключителния етап, да участват в конференцията и съпътстващите я творчески дейности. Но те няма да бъдат включени в класирането.

Заключителният етап - семинар и тържествена церемония по награждаването, ще се състои в периода 1 - 5 септември 2016 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия”.

За контакти:

Таня Леонидова, GSM 0879 997 316 (Синдикат на българските учители); Лилия Бозукова, GSM 0896 719 620 (Фондация „Устойчиво развитие за България); доц. Емилия Лазарова-Генчева, GSM 0895 54 65 78 (СОК „Камчия”)

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Анкета за участие може да изтеглите оттук:


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©