Сряда,
  29 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

МОН и Синдикатът на българските учители организират съвместен конкурс за добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства


РЕГЛАМЕНТ

за организиране на съвместен конкурс за добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Министерството на образованието и науката и Синдикатът на българските учители организират конкурс за добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Цел на конкурса:

Представяне на добри практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, които да са планирани като политики в детските градини и училищни и/или общински политики и реализирани в образователната практика.

Право на участие:

Конкурсът се организира за учители, директори и други педагогически специалисти от детските градини и училищата.

Основни акценти на конкурса:

o Пълноценна социализация

o Равен достъп до качествено образование

o Интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система

o Съхраняване и развиване на културната идентичност

Представените практики да отразяват опит от учебния процес, дейности по интереси или дейности, реализирани в партньорство с висши училища, неправителствени организации, местна власт с фокус към:

• поетапна десегрегация и преодоляване на вторичната сегрегация;

• работа с родителските общности за преодоляване на взаимните негативни стереотипи;

• работата на помощник на учителя в училище и помощник-възпитателя в детската градина;

• допълнително обучение по български език;

• квалификация на педагогическите кадри;

• насърчаване за продължаване на образованието след 16 г.;

• прилагане на иновативни подходи за работа в мултикултурна среда;

• изучаване в часовете по СИП и ЗИП на историята и културата на етническите общности;

• изучаване на майчин език и връзката с по-доброто усвояване на български език;

• съхраняване и развиване на културната идентичност и други.

Изисквания:

Участниците изпращат своите предложения за реализирани добри практики под формата на разработен описателен материал, в който представят своя опит, както и изводи и предложения за неговото прилагане и мултиплициране в практиката. Материалите трябва да са в MSWord формат, размер на шрифта – 12, разстояние между редовете – 1,5. Обемът на разработките не трябва да е по-малък от 5 и да не надхвърля 11 стандартни страници заедно с приложените материали, ако има такива.

Конкурсните работи се изпращат:

- В писмен вид – на адрес: София 1000, бул. „Дондуков” 2А, за дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките”

- В електронен вид: на e-mail: i.nounev@mon.bg и e.vitanova@mon.bg.

Срок за изпращане на работите: 21 октомври 2016 г.

Представените материали ще бъдат оценени от жури в състав: проф. Пламен Макариев, проф. Янка Тоцева, доц. Лиляна Стракова и д-р Йосиф Нунев.

Най-добрите предложения ще бъдат допуснати за участие в Национална научно-практическа конференция на 9, 10 и 11 ноември 2016 г. в гр. Велинград, която ще бъде организирана съвместно от МОН и СБУ. Всяка разработка ще бъде представена от своите автори в рамките на 15 минути. Авторските колективи, отличени с най-висок научно-практически принос, ще бъдат наградени по време на конференцията.

Всички материали, допуснати за участие в конференцията, ще бъдат публикувани в сборник.

Приложение: За Ваше улеснение предлагаме структура на примерен модел за представяне на добра педагогическа практика в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Примерен модел за представяне на добра педагогическа практика

1. Име на практиката.

2. Резюме на същността на практиката (до 10 стандартни редове).

3. Данни за училището, детската градина, общината, където е реализирана практиката – кратко описание на вътрешната и външната среда.

4. Културно-образователна област, образователно направление/предмет, група/клас, форма на педагогическо взаимодействие/класна форма на работа, занимания по интереси.

5. Време, в което е била реализирана (период или дати).

6. Учител/и или екип, който е реализирал практиката.

7. Описание на групата деца/ученици, с които е реализирана практиката – възрастови, полови, етнически и индивидуални особености, които са значими за обучението.

8. Представяне на основните педагогически цели, които се преследват.

9. Пълно описание на практиката с отчитане постигането на критерия новаторство/оригиналност по отношение на методи, форми, техники, технологии и др.

- същност;

- технология на подготовката;

- технология на реализацията (етапи);

- продължителност на приложението;

- самооценка на иновативните елементи.

10. Описание на постигнати резултати с отчитане на критерия ефективност/ефикасност, като повишена мотивация, засилен интерес, провокирани нови търсения, обогатени познания, формирани нови умения, усъвършенствани умения, обогатени междупредметни връзки и други в областта на:

- обучението, възпитанието и социализацията;

- социалната сфера (работа с родители, работа с партньори от НПО и др.);

- друга......

11. Предимства на представената практиката в сравнение със стандартните подходи за работа и обучение.

12. Възможности за прилагане в други български детски градини и училища, които реализират идентични образователни дейности и преследват идентични образователни цели.

13. Ограничения и възможни затруднения.

14. Устойчивост/целесъобразност на практиката. Условия за постигане на устойчивост.

15. Контакти за допълнителна информация на автора или екипа, реализирал практиката:

- Адрес на блог, училищен сайт и/или образователен портал;

- Телефон/и;

- Адрес/и на електронна поща.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©