Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Национален конкурс „Зелената планета 2017” - РЕГЛАМЕНТ


Националният конкурс „Зелената платена 2017” е част от Международния детски екологически форум „Зелената планета 2017”, провеждащ се по инициатива на Общоруското обществено детско екологично движение „Зелена планета” в рамките на неговата Международна програма „Диалог на културите: от запознанството към уважението”.

Организатори на национално ниво са Фондация „Устойчиво развитие за България”, Руският културно-информационен център и Националният дворец на децата. В конкурса могат да участват с творческите си работи ученици от различни възрасти в девет номинации.

Цели и задачи на форума:

- „Човек – Земя – Космос” – насочване на вниманието на децата и подрастващите върху уникалността на планетата Земя, даряваща живот на всичко живо, а също и върху значението на усвояването на космическото пространство за развитието на науката и съвременните технологии;

- „Свят без граници” - развитие на сътрудничеството на детските колективи в областта на екологията чрез обмяна на опит и провеждане на разнообразна творческа и природоопазваща дейност;

- Възпитаване на децата от различните страни в толерантно отношение към единните общочовешки ценности в съответствие с принципите за съхраняване на културното и природното разнообразие, на екологичното равновесие; с принципите на устойчивото развитие;

- Формиране у децата и младежите на екологична култура и активна жизнена позиция към глобалните проблеми, стоящи пред човечеството.

Конкурсна програма на форума

Конкурсната програма на форума се провежда в два етапа: национален и международен.

Основен критерий за подбора на работите е в съответствие с описаните по-долу номинации.

Победителите от Националния конкурс ще бъдат представени за участие в конкурсната програма на Международния детски екологически форум „Зелената планета 2017”.

Официални езици за комуникация на участниците в международния етап на форума са руски и английски.

Конкурсът е посветен на Годината на екологията.

За участие в Националния конкурс се приемат творчески работи в следните номинации:

1. „Природата – безценен дар, един за всички” – конкурс за социалнозначими изследователски и проектни работи по екология, съхраняване и възраждане на горските насаждения, енергоспестяване и грижовно отношение към природните ресурси:

- резюме на работата – не повече от 2 страници формат А4, със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0;

- на реда след заглавието се посочва фамилия и име на автора, година на раждане;

- оценява се актуалността на проблема, социалната значимост на изследванията и личният принос на автора за решаването на проблема.

2. „Експеримент в Космоса” – конкурс на училищни проекти за поставяне на физични, механични и еколого-биологични експерименти на борда на Международната космическа станция (МКС):

- Резюме на работата – не повече от 2 страници формата А4, със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0;

- на реда след заглавието се посочва фамилия и име на автора, година на раждане;

- оценява се реалната възможност за провеждане на експеримента на борда на МКС, актуалността на проблема, научността на представянето, социалната значимост на изследванията.

3. „Природата и съдбата на хората” – литературен конкурс:

- творческите работи се предават в печатен вид, формат А4, със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0, не повече от 2 страници;

- на реда след заглавието се посочва фамилия и име на автора, година на раждане;

- оценява се творческата и художествената цялост, яркото изложение.

4. „Зелената планета през погледа на децата” - конкурс за рисунки:

- изпраща се оригиналът на рисунката, формат А3;

- на обратната страна на рисунката се посочва фамилия и име на автора, година на раждане;

- оценява се отразяването на екологичната тематика, композиционното решение, ниво на изпълнение, художествената изразителност, оригиналност на идеята.

5. „Еко-обектив” – конкурс за кинорепортажи за екологичната социалнополезна дейност на детските колективи:

- изпраща се кинофилм с продължителност до 5 минути, на DVD или CD носители;

- в титрите на кинофилма (или в звуковия съпровод) се посочва: име и фамилия на автора (пълното) и годината на раждане (или името на киностудията или творческия колектив); името на филма; името на мястото, където се е осъществявала социалнополезна дейност; името на детския колектив, който е осъществил социалнополезната дейност;

- в печатен вид се дублира следната информация: фамилия и име на автора (пълните) и годината на раждане (или името на киностудията или творческия колектив); името на филма; името на мястото, където се е осъществявала социалнополезна дейност; името на детския колектив, който е осъществил социалнополезната дейност;

- оценява се издържаността на сюжетната линия и операторската работа.

6. „Многообразие на вековните традиции” – конкурс за отделни произведения и композиции от природни материали:

- изпраща се снимка на работата или композицията с формат 18х24 см и повече;

- на обратната страна на снимката се посочва фамилия и име на автора (пълно), година на раждане, списък на използваните материали;

- оценява се отразяването на темата на конкурса, използване на народни занаяти, композиционното решение, ниво на изпълнение, художествената изразителност, оригиналност при използване на природни материали.

7. „Мода и традиция” - конкурс за колекции на различни модели дрехи от екологичночисти материали, обединяващ съвременния стил и народните традиции:

- изпраща се снимка на моделите дрехи с формат 18х24 см и повече, а също и видеозапис на дефилето на DVD, CD носител;

- на обратната страна на снимката се посочва фамилия и име на автора/авторите (пълно, година на раждане, списък на използваните материали;

- оценява се отразяването на темата на конкурса, дизайн на модела, ниво на изпълнение, екологичност на използваните материали.

8. „Съвременни технологии в услуга на природата” - конкурс за сайтове и web-страници в Интернет на екологични и природоопазващи теми:

Строго изискване е представените сайтове задължително да бъдат качени в интернет през целия период на провеждане на конкурса, а също така в тях да фигурира информация за авторите на сайта и че даденият сайт участва в конкурса „Съвременни технологии в услуга на природата” на форума „Зелената планета 2017”:

- описание на конкурсната работа – не повече от 2 страници формат А4, със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0 и задължително посочване на електронния адрес;

- на реда след заглавието се посочва фамилия и име на автора (пълно), година на раждане;

- оценява се отразяване на екологичната тема, оригиналност на разработката, ниво на владение на информационните технологии.

9. „Природа. Култура. Екология” – конкурс за солови и колективни изпълнения на песни и театрални постановки.

Изисквания към оформянето на работите:

- изпраща се афиш, програма или кратък анонс за изпълнението, където се посочва: фамилия и име на автора (пълните) и годината на раждане; фамилия и име на художествения ръководител;

- видеозапис на изпълнението на DVD или CD носител;

- фотографии на изпълнението формат 18х24 см и повече;

- оценява се отразяването на темата на конкурса и нивото на изпълнение.

За участие в националния етап се приемат само тези творчески работи, които отговарят на изброените по-долу изисквания:

- конкурсните работи да не са плагиат, копие или част от работата на други автори;

- всяка конкурсна работа трябва да отговаря на изброените горе изисквания;

- конкурсните работи са придружени от заявка с данни за участника: име, фамилия, години, клас, учебно заведение, адрес, телефон и е-mail; име и телефон на научния ръководител;

- всички конкурсни работи и съпровождащите ги документи да са изпратени от учебните заведения (или индивидуално от участника) с пакет на адреса на организаторите на конкурса, не по-късно от 30 април 2017 г., със забележка: за конкурса „Зелената планета” на адрес: Руски културно-информационен център, гр. София – 1504, ул. „Шипка” № 34, офис 405, Фондация „Устойчиво развитие за България“, за конкурса „Зелената планета”.

В резултат на провеждането на Националния конкурс „Зелената планета 2017”:

- победителите се награждават с грамоти;

- най-добрите творчески работи на Националния конкурс се изпращат от организаторите за участие в Международния детски екологичен форум „Зелената планета 2017”;

- изпратените за участие в конкурса творчески работи не се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да публикуват най-добрите творби в печатни издания и сайтовете на организаторите на национално и международно ниво, да издадат диск с най-добрите музикални и артистични творби, да използват най-добрите рисунки и други произведения за организиране на изложби с тях в България и Русия. Организаторите не носят отговорност, ако публикуват участващите творби, в случай че са плагиат или са подадени с грешно написано име и фамилия.

Победителите ще бъдат уведомени за датата на награждаването в Руския културно-информационен център чрез сайта на РКИЦ и НДД.

Контакти: Фондация „Устойчиво развитие за България”: тел./факс: 02/9584973, 0896719620, е-mail: zelena_planeta@mail.bg; РКИЦ – отдел „Наука”, тел. 02/9461906.

От ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Н: тел: 02-920231____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©