Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ

РЕГЛАМЕНТ

за организиране на

ХII НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

„Не се гаси туй, що не гасне”

2017 /2018 г.


ХII Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне” е посветен на 140 годишнината от края на Руско-турската Освободителна война.

Организатор на конкурса: Национално Движение Русофили,

с подкрепата на: Международен обществен фонд „Российский фонд мира”, Министерството на образованието и науката, Съюза на българските журналисти, Синдиката на българските учители.

Със заповед на Министерството на образованието и науката Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017–2018г. в направление „Наука и техника”, под № 31.

Цел на конкурса: Чрез проучване на важни моменти от историята и съвремието на българския и руския народи, младите хора да се запознаят с миналото, настоящето и бъдещето на българо-руските отношения. Разработката на очерци, репортажи, пътеписи, интервюта, реферати, есета, мултимедийни проекти, стихове, разкази, рисунки, по предлаганата тематика, да подпомогне по-задълбоченото изучаване на темата „Русия” в учебния материал и извънкласната дейност по история, литература, география, руски език, информатика, изобразително изкуство и др., за разширяване познанията на учащите се.

Основни положения: В тематиката на конкурса се предлагат следните основни направления:

1. В духовната сфера:

- история – подвигът на руски воини и български опълченци в Руско – турската освободителна война;

- литература - български и руски писатели и поети, писали за отношенията между двата народа;

- изкуство – български и руски художници, композитори, филмови, театрални и кино дейци, посветили творби на българо – руските отношения;

- православие – връзките на българските и руски духовници и на двете църкви през вековете и съвремието.

2. В материалната сфера:

- туризъм и отдих – маршрути и исторически забележителности, свързани с Руско-турската война;

Условия за участие: В конкурса участват ученици от училищата в страната само индивидуално в две възрастови групи: V – VІІІ клас и ІХ – ХІІ клас.

Форми на участие в конкурса:

1.Очерци, репортажи, пътеписи, интервюта.

Специфични изисквания – разработките да не надвишават 5 страници, 1800 знака на страница, шрифт Times New Roman – размер 14, разстояние между редовете -1,5.

Критерии за оценка:

1.1.да се отнасят за действителни случки, събития, маршрути /за очерците, репортажите и пътеписите/;

1.2.умение за излагане на фактите, анализи /очерци, репортажи, пътеписи/;

1.3.езикова и стилистична култура.

2. Реферати; есета.

Специфични изисквания – рефератите и есетата да бъдат не повече от 5 страници, 1800 знака на страница, шрифт Times New Roman – размер 14, разстояние между редовете - 1,5.

Критерии за оценка:

2.1. ясно и точно формулирана теза;

2.2. умение за излагане на фактите /за реферати/;

2.3. удачно подбрани аргументи;

2.4. личностна позиция /за есе/;

2.5. елементи на изследователска дейност /за реферат/;

2.6. оригиналност и творчески подход към темата;

2.7. езикова и стилистична култура;

2.8. използване на различни източници и коректност в тяхното посочване /за реферат/.

3. Стихотворения и разкази.

Специфични изисквания – разказите да бъдат не повече от четири страници, 1800 знака на страница /както при очерци/

Критерии за оценка:

3.1. твпрбите да имат определена художествена стойност;

3.2. езикова и стилистична култура, ясен книжовен език /за разкази и стихотворения/;

3.3. изразяване на личностна позиция;

3.4. оригиналност и творчески подход.

4. Мултимедийни проекти.

Специфични изисквания – участието е само индивидуално

- в конкурса може да се участва с мултимедийни проекти за уроци по история, литература, география, руски език и др., отнасящи се до България и Русия, български и руски автори, като те се изготвят, за да бъдат и в помощ на учебния процес;

- всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с повече от един проект;

- участниците с мултимедийни проекти следва да посочат всички източници, които са ползвали при разработването на проекта;

- мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран или свободно разпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows;

- няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем;

- проектите могат да бъдат представени и като обикновено слайдшоу в Power Point или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др.;

- мултимедийните проекти да имат времетраене до 10 мин. и да бъдат представени на диск.

Критерии за оценяване:

4.1. осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;

4.2. умение за излагане на фактите;

4.3. елементи на изследователска дейност;

4.4. оригиналност и творчески подход към темата;

4.5. използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;

4.6. езикова и стилистична култура;

4.7. естетическо изпълнение;

4.9. спазване на посочените специфични изисквания.

5. Рисунки

Специфични изисквания - рисунките да бъдат на лист А 3 със свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика и др. Работите не се връщат и не бива да се паспортират.

Препоръчани допълнителни дейности във връзка с конкурса:

Организиране на викторини

Препоръчваме в рамките на конкурса да се организират викторини за запознаване на по-голям брой учащи се с темите, разработвани в него. Викторините могат да се провеждат на училищно и общинско равнища. В учебните заведения препоръчваме да участват отбори на отделни класове за излъчване на отбор – училищен първенец. Първенците на отделните училища могат да участват във викторина на общинско равнище. Предлагаме общинските ръководства на Национално Движение Русофили с помощта на Регионалните инспекторати и Общинските координационни съвети на Синдиката на българските учители да организират викторините в общините – комисии за оценка, награди, отразяване в местните медии и т.н

Етапи за отчитане на конкурса:

- до 15.04.2018г. - училищно ниво;

- до 10.05.2018г. - общинско и областно ниво;

- до 15.06.2018г. - национално ниво.

Разработките се оценяват от училищни, общински, областни и национална комисии.

Общинските (областни) комисии номинират първенците за национално равнище.

Препоръчва се в тях да се включат представители на съорганизаторите на конкурса.

Награди за научни ръководители и участници:

1.Екскурзии до Русия. Изпращат се един учител и четирима ученика /9-12кл./ победители – реферати -1бр., есета -1бр., презентации -1бр., журналистически материали -1бр.

2.Предметни награди: таблети, електронни книги, DVD плейъри, MP-4 и др.

3.Грамоти за всички участници.

Разработките да се изпращат както следва:

- за Общинско и областно ниво на адреси, които ще се уточняват за всяка община и област от структурите на Национално Движение Русофили до 20.04.2018 г.

- за Национално ниво – в офиса на Национално Движение Русофили – София 1000, ул. „Г.С. Раковски” № 108, стая 317, с отметка „Не се гаси туй, що не гасне”, до 20.05.2018г.

Авторите точно да посочват трите си имена, училище, клас, адрес, телефон, e-mail /ако имат/.

За уточнения и въпроси : Росица Младенова, тел.: 0884 844 92

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©