Неделя,
  21 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС

Извънкласните и извънучилищните дейности занимания по (интереси)- за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2018 г.на тема: „Гражданското образование – формиране на ценностни нагласи у младото поколение”


Синдикатът на българските учители, Фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия”, под патронажа на Министерството на образованието и науката, за пети пореден път организират международен конкурс за учители, педагогически специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност (занимания по интереси) с деца и ученици. В него могат да участват и научни работници, студенти, университетски преподаватели в педагогически специалности на висшите училища, както и експерти по образование.

Съдържателните компоненти на гражданското образование, свързани с базисни демократични ценности като свобода, човешки права, толерантност, съпричастност, взаимопомощ, солидарност, култура на мира, компетентност, предприемчивост, социална чувствителност и др., и тяхното изграждане у младото поколение, са показателни за степента на изпълнение на гражданската мисия на образованието.

След ранната социализация в семейството нарастват възможностите за формирането на социалната култура на децата и учениците, която включва знания за демократичните ценности и институции в съвременните общества, механизмите и процедурите във всяка демократична общност, както и овладяването на умения за тяхното прилагане. В този смисъл единството на обучителните и възпитателните функции на съвременната образователна система е от изключително значение за формиране на креативна, творческа, знаеща и можеща млада личност, с компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот.

Конкурсът е една възможност да се обобщят, подкрепят и мултиплицират добрите педагогически практики за формиране у децата и учениците на знания, умения, ценности, необходими за активното им ангажиране в групата, класа, училището, а по-късно и в обществото; да се усвоят базисни правила и норми, които са свързани с човешките взаимоотношения и са в основата на поведението на „добрия гражданин”, на толерантно общество и устойчив, мирен свят; да се предложат иновативни идеи за постигане на тези цели.

Този конкурс е израз на нашето отношение, загриженост и подкрепа на гражданското образование, към желанието за позитивна промяна на възпитанието на нашите деца, в хуманизирането на обществената атмосфера и духовния климат, в който те израстват и се формират като граждани.

Раздел „Добри практики”

Категории:

- Подготвителна група в детска градина/училище;

- Извънкласни дейности - 1. - 12. клас;

- Извънучилищни дейности.

Участници:

В раздел „Добри практики” могат да участват учители и други педагогически специалисти, работещи в България и в други страни, както и в българските училища в чужбина:

- в учебната и в сферата на извънкласната дейност в училище (занимания по интереси - проекти, клубове, творчески формации и др.);

- в извънучилищната дейност (занимания по интереси в центрове за подкрепа на личностното развитие, в т.ч. ученически обсерватории, центрове за ученическо научно и техническо творчество, спортни школи, центрове за подпомагане на деца със СОП, общежития и други специализирани обслужващи звена в системата на предучилищното и училищното образование);

- с деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата;

- с ученици от I до XII клас (6-18-годишна възраст).

Българските участници трябва да са членове на Синдиката на българските учители.

Формат на конкурсната работа:

Писмено описание на добрата практика (до 5 стандартни страници без приложенията); компютърна презентация или друг интерактивен продукт, придружени с резюме. Авторът избира формата, чрез която най-добре да разкрие представените от него идеи и педагогически опит. Компютърната презентация следва да е на Power Point и да не съдържа прекалено обемни елементи, които биха затруднили нейното отваряне и оценяване.

Изисквания към разработките:

- Автентичност - снимки, видеоматериали, продукти на учениците, показващи техните постижения, и други материали, доказващи постигнатите резултати;

- Устойчивост на опита;

- Извънкласните и извънучилищните форми (занимания по интереси) да подпомагат учебно-възпитателната дейност в класната стая;

- Наличие на познавателни междупредметни връзки;

- Популяризиране на опита (участия в методическо обединение, регионални конференции, публикации и др.);

- Коректност при използване на различни източници;

- Стил, естетическо и техническо оформяне.

Всички отговарящи на изискванията разработки ще бъдат разгледани и оценени от експертно жури.

Най-добре представилите се участници, които имат равен брой точки, ще презентират разработките си в СОК „Камчия” и там чрез гласуване ще бъде излъчен победителят в съответната категория. Те ще имат възможност да поканят група деца, които да демонстрират съответната реализирана практика.

Конкурсната работа следва да бъде съпроводена с портретна снимка на автора (на прикачен файл) и с попълнена анкетна карта. Това се отнася и за всеки един участник в колективна разработка (вж. приложението).

Раздел „Искам думата” - научно есе на тема:

„За по-хуманен и мирен свят”

Участници:

В раздела за научно есе „Искам думата” могат да участват учители и други педагогически специалисти, директори, работещи в учебната и в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност (занимания по интереси), от детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитие и др. в системата на предучилищното и училищното образование - членове на СБУ. Както и експерти по образование, студенти, научни работници и преподаватели в педагогическите специалности на висшите училища.

Изисквания към есетата:

- Да изразят представата, отношението и реалните действия, израз на тази ценностна категория;

- Ясно обособяване на основните структурни елементи: увод (кратко и ясно формулиране на тезата: За какво става въпрос? Защо е важен този въпрос? и Как ще се търси отговор?); изложение (представяне на 3-4 основни аргумента); заключение (обобщаване на аргументите и доказателствата на тезата).

- Яснота при формулирането на тезата;

- Целенасочена и задълбочена аргументация;

- Достоверност при представяне на фактите и коректност при използване на различни източници;

- Оригиналност, стилова и техническа прецизност.

Конкурсната работа (до 5 стандартни страници) следва да бъде съпроводена с портретна снимка на автора (на прикачен файл) и с попълнена анкетна карта (вж. приложението). Есетата ще бъдат оценени от експертно жури.

Участниците изпращат своите конкурсни работи не по късно от 13 май 2018 г. на адрес: sbu_konkurs_iid@abv.bg

Резултатите ще бъдат обявени на страниците на в. „Учителско дело”, както и на www.sbubg.info; www.sok-kamchia.com; www.foundurb.com - не по-късно от 25 юни 2018 г.

Участниците, които са носители на първа, втора или трета награда в предходните четири конкурса, могат да присъстват на заключителния етап, да участват в конференцията и съпътстващите я творчески дейности. Но те няма да бъдат включвани в класирането.

Заключителният етап - семинар и тържествена церемония по награждаването, ще се състои в периода 26-31 август 2018 г. в Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия”.

СОК „Камчия“ е място не само за отдих и обучение на децата, а важен международен образователно-квалификационен, културен и обществен център, където се прилагат нови и уникални методи за извънкласното и извънучилищното възпитание на децата и учениците, за тяхното творческо, интелектуално, културно, духовно-нравствено развитие, за патриотичното им възпитание.

За контакти:

Таня Леонидова - GSM 0879 997 316 (Синдикат на българските учители); Лилия Бозукова - GSM 0896 719 620 (Фондация „Устойчиво развитие за България”); доц. Емилия Лазарова-Генчева - GSM 0895 54 65 78 (СОК „Камчия”).

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©