Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА НАЦИОНАЛЕН КЛУБ РОДОЛЮБИЕ, ПОД НАСЛОВ „110 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ“ -РЕГЛАМЕНТ


Националният клуб “Родолюбие”, със съдействието на Министерството на образованието и науката, Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, Синдиката на българските учители, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Националния дворец на децата, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей, в.“Учителско дело“ и в.“Аз Буки” обявява:

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИЯ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

ПОД НАСЛОВ

„110 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ“

ЦЕЛ:

Участниците в конкурса трябва да покажат своите познания, тълкувания и оценки за събитията и личностите по един от предложените тематични акценти като ги разгледат на фона на европейските и световни процеси.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Конкурсът се организира за всички ученици от общинските, държавните и частните училища, центровете за подкрепа на личностното развитие, както и за учениците от българските общности в чужбина (български държавни и неделни училища).

Провеждането е в две възрастови групи - първа - за ученици от пети до седми клас и втора - за ученици от осми до дванадесети клас

Участниците разработват един от следните формати:

-Електронна презентация;

-Реферат;

-Есе.

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ АКЦЕНТИ НА КОНКУРСА:

Участниците избират един от следните пет тематични акцента:

-Културно-историческото наследство по българските земи – хилядолетна духовна приемственост и достойно място в съвремието.

-Българи с принос в националната и общочовешката история.

-Регионална история.

-Лична история (на моята фамилия или на избрана друга личност)

-Национална идентичност, общочовешки ценности.

-България и Европa

ПРИМЕРНИ СЪДЪРЖАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Участниците са свободни да формулират своя тема за рефератите, есетата и презентациите в съответствие с избрания тематичен акцент.

За тяхно улеснение се предлагат примерни съдържателни направления:

А) ЗА РЕФЕРАТ

1.Местните обичаи и традиции – вечният извор на общочовешки ценности.

Препоръки: Разработката може да се конкретизира върху една област, един обичай или върху обредност, обща за различните религиозни и етнически групи в България. Да се потърси подходяща форма за онагледяване.

2.Единство и многообразие.

Препоръки: Да се издирят, опишат и анализират исторически и съвременни факти и явления (с общонационално или регионално измерение), свързани с религиозната и етническата толерантност в България. Да се проследят резултатите от тях.

3.Символите на моето родно място.

4.Моето родословие – основание за самочувствие

5.Българските будители

Препоръки: Разработката може да е посветена на една или няколко личности с принос за духовното извисяване на нацията.

6.Непознатите будители - Дружба „Родина“ -.

Препоръки: Разработката да представи малко известни факти за личностите и дейността на уникалното движение на българите мохамедани в Родопите от средата на миналия век.

7.Жалони на българската идентичност.

Препоръки: Разработките могат да представят исторически събития, моменти от църковната история, създаването, дейността и приносите на училища, читалища, културни прояви и др.

8.Български маршрути

Препоръки: Представяне на природни забележителности и културни паметници. В работата да се използва предимно собствен снимков материал, описание и история на обекта /обектите/, предложение за туристически маршрут с карта. Атрактивното оформление и билингвистичните описания са предимство.

9.Великите българи

Препоръки: Личности с приноси в различни области – икономика, култура, наука, спорт, изкуство и др., прославили България по света. Разработката може да е посветена на една или няколко личности, обединени от една цел.

10.Европейци в България и българи в Европа и по света

Препоръки: Личности, допринесли за достойно приобщаване на българите към европейските и световните традиции и ценности през вековете. Разработката може да представя една или няколко личности.

11.България, страна на древни култури. Забележителностите на моето родно място – от първите хора до днешни дни.

Препоръки: Проследяване развитието на човешката култура в района на родното място. Археологически обекти, разкопки. Местности, легенди. Разработката може да бъде както запознаване с отделен обект, така и комплексно проследяване на развитието.

12.Имената в родното ми място – селища и местности. Легенди за имената.

Препоръки: Разработките могат да представят спомени или легенди свързани с наименованията на селища или местности.

Б) ЗА ЕСЕТА

•Българското председателство на ЕС

•Обединена Европа – хармония в различията

•Духовните ценности на моя род

•Доброто ражда добро

•Националният идеал на българите

•България – поглед от бъдещето

•В България най-много харесвам:

•Как Европа влезе в България

•Гражданин съм на Обединена Европа

•Моралните добродетели на българина и съвременния свят

•„Бъди промяната, която искаш да видиш в света.“ - Махатма Ганди

•Какво обединява българите – каузи или личности?

•Как Европа влезе в моя роден град

•Съпричастност и емпатия в променящия се свят

•Човек може да издържи всичко, ако има идеал, кауза, ако има вяра в нещо."" Ст. Цанев

•Моята България в европейското семейство

•Моето бъдеще е в България

•Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество.“ Христо Ботев

•""От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи. "" В. Левски

•Забравени идеи от миналото ни, така потребни ни днес

•За да научиш повече за пътя пред теб, питай тези, които се връщат

•Най-ценният завет на моите предци

В) ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Авторите на презентации могат да ползват всички предложени теми. Важно е да преценят точно коя тема ще съумеят да представят най-добре в избраната форма.

Изисквания за създаване на проекта

-Презентацията да отговаря на изискванията на задачата.

-Използване ефективно на технологичните възможности.

-Проектът да бъде представен на Power Point, да са посочени ползваните източници и консултантите по проекта.

-Съдържанието да бъде прецизно и научно вярно.

-Презентацията да бъде привлекателна и добре изготвена

-Обем – презентацията трябва да се вмести в рамките на 10 минути или до 20 слайда.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

В писмените си работи авторите трябва да изложат проучените от тях факти и събития, както и своите разсъждения и изводи по разглеждания проблем и отражението му върху нашето историческо, материално и духовно развитие и приноса на България в световната цивилизация и култура.

Желателно е участниците в конкурса да насочат вниманието си към разработването на такава тема, която по-пълно да отговаря на тяхната възраст, ниво на подготовка и интереси. Стойността на писмената работа ще бъде по-висока, ако в нея се разглежда конкретно събитие или въпрос, дали отражение върху живота на страната и оказали влияние върху други държави и народи.

На първо място от съществено значение е правилният избор на най-подходящата форма (реферат, презентация или есе), съотвестваща на възрастта, знанията и уменията на учениците в зависимост от възрастовата група към която спадат. След това пристъпете към избора на темата. Важно условие в случая е тя да бъде интересна, завладяваща за участника, за да може той да направи самостоятелни проучвания, (които да представи като приложение), анализи и изводи, Не бива да се разчита на безконтролното използване на чужд текст от източници без да са цитирани.Скъпи участници, отнасяйте се с уважение и бъдете коректни към хората, които преди вас са работили по избраната тема.

Предложените теми са само примерни и насочващи. Необходимо е участниците сами да конкретизират темата, по която ще пишат и да формулират възможно най-точното заглавие, като отчитат събитията и фактите, с които разполагат, аргументиращи най-добре тяхната теза.

Много важно е при формулирането на заглавието, обработването на информацията и след това при разработването на темата да се потърси и използва пълноценно помощта на учители историци, литератори или специалисти по други учебни предмети, на учени, музейни работници, местните дружества по родознание и т.н. За да засвидетелстват умения за самостоятелна работа желателно е авторите да използват спомени или разкази на преки участници в описаното събитие, автентични документи, снимки от личен архив и т.н.

Работите не трябва да са участвали в други конкурси.

При разработване на темите авторите могат да ползват и някои по-важни годишнини, които ще бъдат отбелязани през 2018 година.

Кръгли годишнини през 2018 година

610 г. от въстанието на Константин и Фружин, 1408 г.;

330 г. от избухването на Чипровското въстание през 1688 г.;

225 г. от рождението на Неофит Рилски (Никола Поппетров Бенин), български книжовник, просветител и пръв новобългарски учител (1793-1881);

205 г. от смъртта на Софроний Врачански (поп Стойко Владиславов), български народен будител, духовник, последовател на делото на Св. Паисий Хилендарски (1739 - 1813);

195 г. от рождението на Найден Геров Добрович, български писател, езиковед и общественик (1823 -1900);

190 г. от рождението на Йосиф Владимирович Гурко, руски генерал, герой от Руско-турската освободителната война (1828-1901);

180 г. от рождението на Марин Стоянов Дринов, български възрожденски историк и държавник, един от основателите на Българското книжовно дружество, (1838-1906);

175 г. от рождението на Георги Бенковски, български революционер и ръководител на Априлското въстание през 1876г. (1843 – 1876);

175 г. от рождението на Петко Каравелов, български политик, министър-председател на България 1884-1886 г. (1843 - 1903);

170 г. от бр. 1 на “Цариградски вестник” (1848);

170 години от рождението на Христо Ботев, (1848-1876);

160 г. от рождението на Херман Шкорпил, чешко-български археолог и музеен деец, заедно с братята си Карел и Владимир е сред създателите на българската археологическа наука и музейно дело (1858 - 1923);

155 г. от първото честване на празника на светите братя Кирил и Методий. От 1863 г. 11 май се установява като църковен празник на светите равноапостоли;

155 г. от рождението на Алеко Константинов, (1863-1897);

155 г. от излизането на в-к „Гайда”, редактиран от Петко Р. Славейков през 1863 г.;

150 г. от преминаването на четата на хаджи Димитър и Стефан Караджа през Дунава при с. Вардим, Свищовско (1868);

145 г. от обесването на Васил Левски (1873);

140 г. от подписването на Санстефанския мирен договор и освобождението на България от османско владичество (1878);

140 г. от рождението на Пейо Яворов (Пейо Тотев Крачолов), (1878-1914);

140 г. от създаването на Българската народна банка (1878);

140 г. от основаването на Народната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” през 1878г.;

120 г. от създаването на Българска телеграфна агенция (1898);

115 г. от избухването на Илинденско-Преображенското въстание (1903);

115 г. от рождението на Джон-Винсънт Атанасов, учен, създател на първия електронен цифров компютър (1903 -1995);

110 г. от провъзгласяването на независимостта на България, с което страната ни отхвърля васалната си зависимост от Османската империя, наложена от Берлинския договор (1908);

105 г. от началото (1913) на Втората балканска / Междусъюзническа / война;

100 г. от смъртта на Константин Иречек (24.06.1854–10.01.1918), чешки историк, автор на първата цялостна научна история на българите от древността до 1875 г.

95 г. от от смъртта на Александър Стоименов Стамболийски, български политически и държавен деец (1879 – 1923);

95 г. от смъртта на Христо Смирненски, български поет (1898 – 1923);

95 г. от началото на Септемврийското въстание (1923);

2018 година е:

Обявена от Европейския съвет и Европейския парламент за Европейска година на културното наследство. Целта на тази инициатива е да се повиши осведомеността относно европейската история и ценности и да се засили усещането за европейска идентичност. В същото време тази инициатива привлича вниманието към възможностите, предлагани от културното ни наследство, но и към предизвикателствата, пред които то е изправено, като например последиците от прехода към цифровите технологии, влиянието на заобикалящата среда и физическите въздействия върху обектите на културното наследство, както и незаконния трафик на паметници на културата.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

1. ЗА РЕФЕРАТ

1.1.Познаване, използване и коректно позоваване на проучени исторически изследвания и разнообразни източници.

1.2. Достоверно, точно и изчерпателно описание на фактите по темата (въпроса или събитието).

1.3. Задълбочено осмисляне и съпоставка на представените факти и привеждане на аргументи.

1.4. Убедително структуриране на изложението.

1.5. Използване на научен стил и език

1.6. Наличие на елементи на лична проучвателска дейност и на собствени разсъждения и изводи във връзка с разглежданите проблеми .

1.7. Техническо оформление; спазен обем (до 20 стандартни печатни страници; справочен апарат; приложения; естетически външен вид.

2. ЗА ЕСЕ

2.1. Оригиналност на заглавието

2.2. Ясно открояване на теза

2.3. Убедителна подкрепа на тезата с факти и аргументи

2.4. Наличие на собствени разсъждения във връзка с поставената теза

2.5. Оригинално изразена лична позиция

2.6. Очертани елементи на структура

2.7. Спазване на книжовните норми

2.8.Спазени технически изисквания и обем.

3. ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Предварително зададени параметри: формат PPS; наличието на първи слайд - тема и автор; втори слайд – резюме; последен слайд – използвани източници; без самоцелни ефекти; автоматично и ръчно управление

3.1. Логически организиран подбор на факти и изображения по избраната тема.

3.2. Открояване на предимствата, довели до избора на презентация при разработване на темата

3.3.Обвързване на презентацията с овладяването на знания и умения по информационни технологии, природознание, изобразително изкуство; съответствието им на стандартните технически изисквания към презентации

3.4. Достоверност, точност и краткост на авторските текстове и логическата им обвързаност с изображенията.

3.5. Използване на разнообразни автентични източници.

3.6. Лично участие при събиране и обработка на фактологичния материал.

3.7. Коректно позоваване на използваните източници

3.8 Прецизно дозиране на подбраните материали и текст, така че да могат реално да бъдат представени в рамките на зададените 10 минути

3.9. Техническо оформление :

- В презентацията да е налице хармонично съчетание на текст, изображения, таблично и графично представяне на информацията (там където съдържанието позволява това).

- Ако темата позволява да се използват в максимална степен снимки от личен архив.

- Прецизно да се определи необходимото време и по желание да се зададе на автоматично прелистване.

- Висока степен на четивност на текста по отношение на размер, шрифт, съчетаване на шрифтове, цвят, фонове и пр.

- Дозираност на елементите на всеки слайд.

КЛАСИРАНЕ:

ПЪРВИ КРЪГ - УЧИЛИЩНО ИЛИ РЕГИОНАЛНО НИВO

Класирането на училищно или регионално ниво приключва до 15. 06. 2018 г. В комисията за оценка на работите е необходимо да участват учители, отговарящи по специалност на темите в предложените разработки, както и представители на РУО и музейни работници. Допуска се комисията да препоръча доработване на класираните работи.

За участие в националния етап се изисква в срок до 20. 07. 2018 г. да се изпратят класираните от първо до трето място разработки в НК “Родолюбие” на посочения по-долу адрес. Те трябва да са придружени с протокол от комисията по оценяването, списък с имената, датата и годината на раждане и темите на участниците, телефон и електронен адрес на училището и участника за обратна връзка, име на консултанта. Желателно е копие от протокола да се изпрати до РУО.

Работите да се представят в два екземпляра в обем до 20 страници без приложенията (за реферати) и до пет страници за есетата. Материалите, изпращани на електронни носители, да са придружени с разпечатка. Презентациите да имат хартиена „заглавна страница“ с упоменати данни за автора, консултанта и използваните програми.

За рефератите и презентациите да бъдат подготвени резюмета (до 1000 знака).

Участие на един ученик с разработки в различните направления по една и съща тема не се допуска.

Изпратените по електронната поща работи трябва да бъдат озаглавени на латиница и придружени с писма, съдържащи цялата изисквана информация. Работите от чужбина могат да се изпращат и само по електронната поща.

ВТОРИ КРЪГ - НАЦИОНАЛНО НИВО ОЦЕНЯВАНЕ

Провежда се от 03. 09. до 19. 10. 2018 г.

Авторите на работи, допуснати до националния кръг на конкурса, получават на посочената електронна поща таблица, в която да нанесат коректно необходимите данни.

Изпратените на електронната поща на клуба таблици и резюмета са основание за оценяване на работите. Разработките се оценяват от специализирано жури. Номинираните се представят на Обществения съвет, който предлага на институциите съорганизатори да определят сред тях специалните си награди.

ТРЕТИ КРЪГ - НАЦИОНАЛНО НИВО КЛАСИРАНЕ

Авторите на реферати и презентации, предложени от комисията за класиране (от първо до трето място), ще бъдат поканени да участват в още един кръг в деня на награждаването или в деня преди награждаването, за което ще бъдат предварително информирани. Уведомителното писмо до тях ще включва и конкретни указания за формата на този кръг.

Във възрастовата група VІІІ– ХІІ клас от първо до трето място се класират само ИНДИВИДУАЛНИ разработки, а не колективни (чл. 16, ал. 1 т. 1 от НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби).

Неявилите се на третия кръг ще бъдат класирани след участвалите в него.

Отличените есета се класират според броя на получените точки.

ОЦЕНЯВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО

Оценяването се извършва от три специализирани независими комисии, с висока квалификация. Комисиите оценяват разработките по точкова система, съобразно със зададените критерии. В картите за оценяване присъстват и кратки писмени рецензии за достойнствата и пропуските в разработките. Техните оценки са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

Всички наградени участници се уведомяват писмено на посочената електронна поща. Уведомяват се и съответните РУО.

НАГРАЖДАВАНЕ

Националният конкурс е включен в Националния календар за извънучилищните изяви и в програмата на МОН за насърчаване на творческите способности на децата.

Резултатите от конкурса се обявяват в началото на ноември, в чест на Деня на народните будители.

Рефератите, есетата и презентациите се класират в двете възрастови групи – ученици V – VІІІ клас и ученици ІХ – ХІІ клас. Награждават се консултантите на отличените участници. Присъждат се и специални награди на институции, стопански и обществени организации.

На тържествена церемония всички отличени получават грамоти и предметни награди.

Класираните индивидуални участници в разделите „Реферат“ и „Презентации“ (с навършени 15 и ненавършени 18 години към датата на обявяване на резултатите) получават и право да кандидатстват за едногодишна стипендия по програмата на МОН за насърчаване на творческите способности на децата. Те трябва да отговарят на всички изисквания, посочени в нея.

Списъкът на наградените, резюметата на работите им и анализите на комисията по оценяването се публикуват на сайта на клуба до 10 дни след церемонията.

Част от наградените работи ще бъдат публикувани в специален сборник.

По време на конкурса Националният клуб ще проведе анкетиране на участниците, с оглед усъвършенстване на механизма и процедурата на провеждане.

Организаторите на конкурса призовават училищните ръководства, учителите по история, философия, български език и литература, както и всички останали, специалистите в центровете за подкрепа на личностното развитие и българските общности зад граница да популяризират проблематиката и да създадат условия за участие на повече ученици в тази родолюбива традиция.

Адресът за изпращане на конкурсните работи е:

София, пк1000, ул. “Ген. Паренсов 11,

телефони за справки 02/9877818, 0879997304, 0879142112; e-mail: nkrodolubie@abv.bg____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©