Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Двадесет и втори национален конкурс “ЛЮБОВТА В НАС“ за литературно творчество и визуални компютърни изкуства - 2018 - СТАТУТ


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА

ОБЩИНА ВАРНА

ЦПЛР - ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, ГРАД ВАРНА

СДРУЖЕНИЕ “ЛИТЕРАТУРНО ОБЩЕСТВО” – ВАРНА

СТАТУТ

НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “ЛЮБОВТА В НАС“

ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ВИЗУАЛНИ КОМПЮТЪРНИ ИЗКУСТВА

ВАРНА, 2019 Г.

ЦЕЛИ:

Да се провокират творческите търсения на децата и младите хора и да им се даде възможност чрез силата на художественото слово да споделят отношението си към едно толкова всеобхватно чувство като любовта.

Развитие на таланта, компютърните умения и въображението на малките художници.

Развитие на презентационните умения и изразяване на личното отношение към красотата и духовната сила на любовта.

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО:

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от цялата страна от І-ви до ХІІ-ти клас от училищата, извънучилищните звена, читалища, клубове, школи и др. както и българските деца, живеещи в чужбина.

Конкурсът е индивидуален.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Всеки участник ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се регистрира в електронна форма, която можете да бъде намерена на сайта на ЦПЛР - Общински детски комплекс, гр. Варна http://www.odk-varna.com. След регистрацията ще получите автоматична обратна информация (потърсете и в папка Спам).

2. Стихотворенията се изпращат в един файл, а произведенията в проза – в друг файл. Имената на тези файлове задължително се изписват в регистрационната форма. В името на файла трябва да фигурират име и фамилия на участника, клас, населено място и раздел.

Пример: Мария Петрова, 2 кл., Перник, проза

Мария Петрова, 2 кл., Перник, поезия

3. Всеки участник има право да участва с 3 стихотворения и/или 1 произведение в проза до 4 страници, написани на компютър (А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта).

4. Творбите да са на български език.

5. Всяка отделна творба се придружава с данни за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл, от който е направена регистрацията, клас (не възраст), училище /извънучилищно звено, школа, клуб и др./,. Данните се вписват във файла с творбата.

6. Творбите се изпращат като прикачен файл с разширение doc или docx на имейл адрес: odk.literature@gmail.com.

КЛАСИРАНЕ: Извършва се в три възрастови групи в двата подраздела: поезия и проза

● от І до ІV клас

● от V до VІІІ клас

● от ІХ до ХІІ клас

Забележка: Оценяването на творбите от журито е анонимно.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

1. Форма на творбата

2. Съдържание

3. Съответствие с поставената тема

4. Евристичност

5. Висока художествена стойност

В раздел „Литературно творчество“ ще бъдат присъдени: Специална награда на Кмета на Варна, Специална награда на Националния дворец на децата, Специална награда на „Сдружение Литературно Общество- Варна“, първа, втора, трета награди и по две поощрения за всяка възрастова група и раздел, награда за изявен ръководител.

Не се присъждат грамоти за участие.

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ ВИЗУАЛНИ КОМПЮТЪРНИ ИЗКУСТВА

ПОДРАЗДЕЛ КОМПЮТЪРНА РИСУНКА:

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от цялата страна от І-ви до VІІ-ми клас от училищата, извънучилищните звена, читалища, клубове, школи и др., както и българските деца, живеещи в чужбина. Конкурсът е индивидуален.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Всеки участник ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се регистрира в електронна форма, която можете да бъде намерена на сайта на ЦПЛР - Общински детски комплекс, гр. Варна http://www.odk-varna.com. След регистрацията ще получите автоматична обратна информация (потърсете и в папка Спам).

2. Рисунките се изработват в програма по избор

3. Формат на рисунката – JPG, до 2 броя на участник

4. Да бъдат изпратени по електронната поща на адрес: odk.picture@gmail.com като прикачен файл, като в името на файла трябва да фигурират име и фамилия на участника, клас и населено място.

Пример: Мария Петрова, 2 кл., Перник, 1

Мария Петрова, 2 кл., Перник, 2 (ако има втора рисунка)

5. Не се допускат творби с вмъкнати готови обекти от други програми или картинки.

Рисунки, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

1. Степен на съответствие на заданието

2. Техническо изпълнение

3. Композиция

КЛАСИРАНЕ: Извършва се в две възрастови групи :

● от І-ви до ІV-ти клас;

● от V-ти до VІІ-ми клас.

Забележка: Оценяването на творбите от журито е анонимно.

ПОДРАЗДЕЛ КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от цялата страна от VІIІ-ми до ХІІ-ти клас от училищата, извънучилищните звена, читалища, клубове, школи и др., както и българските деца, живеещи в чужбина. Конкурсът е индивидуален.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ:

1. Всеки участник ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се регистрира в електронна форма, която можете да бъде намерена на сайта на ЦПЛР - Общински детски комплекс, гр. Варна http://www.odk-varna.com. След регистрацията ще получите автоматична обратна информация (потърсете и в папка Спам).

2. Презентациите се изработват в програма по избор.

3. Минимален брой слайдове – 10

4. Да се избягва употребата на фотоси от интернет. Поощрява се използване на авторски снимки и рисунки.

5. Тексът в презентацията да е авторски.

6. Да бъдат изпратени на e-mail odk.picture@gmail.com като прикачен файл, като в името на файла трябва да фигурират име и фамилия на участника, клас и населено място.

Пример: Мария Петрова, 2 кл., Перник, 1

Мария Петрова, 2 кл., Перник, 2 (ако има втора презентация)

Презентации, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

1. Степен на съответствие на заданието

2. Техническо изпълнение

3. Дизайн

4. Художествена стойност и граматическа издържаност на текста

КЛАСИРАНЕ: Извършва се в две възрастови групи :

● от VІІI-ми до ІХ-ти клас

● от Х-ти до ХІІ-ти клас.

Забележка: Оценяването на творбите от журито е анонимно.

В раздел „Визуални компютърни изкуства“ ще бъдат присъдени следните награди: първа, втора и трета награди и по две поощрения за всяка възрастова група и раздел, Специална награда на Националния дворец на децата, награда за изявени ръководители.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Творбите за участие в конкурса се приемат до 23 януари 2019 г. на следните електронни адреси:

ЗА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ: odk.literature@gmail.com

ЗА КОМПЮТЪРНИ РИСУНКИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ: odk.picture@gmail.com

Телефони за връзка:

За раздел „Литературно творчество“ – 0878126046, Магдалена Маркова

За раздел „ Визуални компютърни изкуства“ – 0878126041, Никола Райков

Всеки автор може да участва и в двата раздела.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризирането и презентирането на конкурса.

Няма да бъдат журирани творби, които преди обявяването на резултатите от конкурса са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.

Участниците, които са представили чужди творби, като свои ще бъдат декласирани.

Протоколите от заседанията на оценителните комисии ще бъдат публикувани в сайта на Общински детски комплекс www.odk-varna.com до 08.02.2019 г.

Връчването на наградите ще се състои на 16 февруари 2019 г. в град Варна.

*Забележка: При невъзможност за присъствие на награждаването, участниците трябва да осигурят свой представител. При поискване наградите ще бъдат изпращани за сметка на получателя.

МОНКА НИКОЛОВА

Директор на ЦПЛР - Общински детски комплекс, гр. Варна____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©