Сряда,
  29 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

„РИЦАРЯТ В МЕН“ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА

ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ

ВЕЛИК ПРИОРАТ-БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

Включен под № 73 в Националния календар за изяви по интереси на МОН за учебната 2018/2019 год.


1. Принципи и цели:

• Целогодишно осмисляне на свободното време на децата и учениците;

• Подпомагане на процеса по усвояване на интелектуални, социални и професионални умения;

• Осигуряване на условия за откриване, стимулиране и развитие на способностите на деца с изявени дарби, повишаване на социалните умения на децата и учениците, формиране на нагласа за творческо развитие през целия живот.

II. Условия за участие:

Рицарството е ковачницата, в която горещото сърце се оформя като меч,след като e подложено на много удари. След това то се закалява в хладната вода на реалността. Подобно на стоманата това закалено сърце е способно не само да мечтае за по-добър свят, но и притежава силата да изкоренява злото. Призванието на рицаря е да оформя света от груба скала – в изящна скулптура – такъв, какъвто го е замислил Творецът, при неговото създаване.

Да служиш на обществото, да помагаш на възрастни, слаби и беззащитни хора, да проявиш смелост и себеотрицание, да спасяваш и да помагаш на хората в нужда – това е неподвластният на времето рицарски идеал, който не е продукт на природата, а е лична потребност и необходимост.

Идеята на конкурса е да провокира ученици от V до VІІІ клас (включително) чрез рисунките си да пресъздадат рицарството – като изграждане на личности и характери, като школа за израстване и развитие.

Конкурсът се провежда в 3 /три/ етапа:

• УЧИЛИЩЕН;

• РЕГИОНАЛЕН;

• НАЦИОНАЛЕН.

УЧИЛИЩЕН ЕТАП

• Училищният етап се провежда в периода октомври 2018 г.- февруари 2019 г.

• В него могат да вземат участие всички ученици от всички видове училища /V-VІІІ клас/.

• Брой рисунки: Не повече от 1 (една) рисунка на участник. Участието е единствено индивидуално.

• Всеки учител по изобразително изкуство от всяко училище на територията на Република България, оценява рисунките и определя за награждаване със специална грамота 10 (десет) от тях. Първите 5 (пет) от тези рисунки се класират за Регионалния етап.

• Грамоти получават също директорът на училището и учителят по изобразително изкуство.

• След приключване на училищния етап се организира тържество във всяко училище, участвало в конкурса, за връчване на изброените по-горе грамоти.

РЕГИОНАЛЕН ЕТАП

• Творбите от този етап се оценяват от жури, съставено от учители по изобразително изкуство, предложени от регионалните инспекторати по образованието в страната .

• Класираните за Регионалния етап 5 рисунки от всяко училище задължително са придружени от попълнен типов „Формуляр за участие“!

• Регионалният етап се провежда от 04.03.2019 г. до 10.04.2019. г.

• Журито на Регионалния етап оценява и подбира:

• ШЕСТТЕ НАЙ ДОБРИ РИСУНКИ, КОИТО УЧАСТВАТ В НАЦИОНАЛНИЯ ЕТАП! (Това условие важи за области, в които има не повече от 3/три/ училища,взели участие в конкурса.)

• При участие на повече от 3 /три/ училища от дадена област, максималният брой на рисунките за Националния етап е 15 /петнадесет/.

• При участие на повече от 20 /двадесет/ училища от дадена област – максималният брой на рисунките 60 /шестдесет/.

• ПЪРВИТЕ ТРИМА НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ НА РЕГИОНАЛНОТО НИВО ПОЛУЧАВАТ ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ.

• Рисунките трябва да бъдат изпратени в канцеларията на Велик Приорат- България най-късно до 20.04/ април/ 2019 г. на адрес: гр. София, ул. „ Богатица” номер 10.

НАЦИОНАЛЕН ЕТАП

• Националният кръг на конкурса, се провежда в периода 15.04.2019-30.04.2019. г.

• Победителите се обявяват на 01.06.2019 г. – Денят на детето.

• ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:

• формат – 30/40 см.

• Рисунките, които ще се изпращат за участие в Националния етап задължително трябва да бъдат в паспарту!!!!!

• Към гърба на всяка Рисунка се прикрепя трайно запечатан плик.

• В плика задължително се поставя подписана декларацията от родителите!!!!

• В плика задължително се поставя и лист, на който е написано: името на ученика, училището, класа, от кое населено място е, името на директора на училището, името на учителя по рисуване и номер, който да съответства на номера от класирането на редионалния етап.

• Върху пликовете се изписва само името на училището и от кой град е.

• Върху самите рисунки не се изписва нищо и не се поставят опознавателни знаци.

• Командерите на Командериите изпращат в таблица, по имейл и на хартиен носител, списък с всички класирали се участници / от съответните училища, за които отговарят / до Канцеларията на Великия Приорат.

• В таблицата трябва да се нанесат: името на ученика, училището, класа, от кое населено място е, името на директора на училището и името на учителя по рисуване.

• Материалът за работа е по избор, според предпочитанието от участниците: акварел, темпера, пастели, туш, смесена техника и др.

• КЛАСИРАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО, ВТОРО, ТРЕТО, ЧЕТВЪРТО И ПЕТО МЯСТО В НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ ПОЛУЧАВАТ ПАРИЧНА СТИПЕНДИЯ ЗА ЕДНА УЧЕБНА ГОДИНА, ВРЪЧВАНА НА СПЕЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ.

• Рисунките, достигнали до Националния кръг, участват в изложба организирана от ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ на ЙЕРУСАЛИМ, ВЕЛИК ПРИОРАТ – БЪЛГАРИЯ.

Предвидени са и други награди за учениците и учителите, участници в инициативата.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

1. По отношение на авторските права, следва да имате предвид, че участвайки в Конкурса, Вие предоставяте авторските права над Вашата рисунка на организаторите.

2. По отношение на Съхранението на рисунките: следва да имате предвид,че рисунките в конкурса няма да бъдат връщани и ще бъдат използвани за изложби, интернет страници, плакати, публикации.

3. С явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на Организатора.

4. Условия за участие на творбите в конкурса:

1) Рисунките трябва да бъдат подадени според регламента, като рисунки участници, неотговарящи на регламента, няма да бъдат допуснати в Конкурса.

2) Задължително условие е всяка една рисунка да бъде придружена от попълнен Формуляр за участие, съдържащ трите имена и възрастта на участника, както и координати (телефон, електронна поща) за контакт.

ВАЖНО!!!

Лицевата страна и гърба на рисунката не трябва да съдържат никакви идентификационни маркери за участника - име, адрес, възраст, училище, и др. в противен случай няма да бъдат допуснати за участие.

На гърба на рисунката да бъде прикрепен бял плик с лист, на който е изписан града и идентификационния номер на участника, който трябва да отговаря на номера на класацията, определена от учителя по рисуване в съответното училище. Учителите трябва да предадат списък с имената на класираните деца, като под номер 1 е детето, класирано на първо място и т.н. до десето. В плика да бъде поставен формуляра за участие. Номерът на „Формуляра“ не се изписва върху белия плик!!!

3) В случай, че при подаването на рисунката, кандидатът в конкурса не използва типовата бланка на „Формуляр за участие“, а друг подходящ придружаващ документ в свободен текст, задължително трябва да посочи:

3.1.) Информация за автора на рисунката – трите имена, възраст, телефон, e-mail;

3.2.) както и да включи в свободния текст на документа следното: „С настоящото декларираме, своето съгласие предадената рисунка да бъде сканирана, снимана, публикувана и използвана в различни издания за целите на конкурса.

ВАЖНО!!! Рисунки, за които не е получено, изричното писмено съгласие на автора (кандидата), няма да бъдат подложени на селекция и оценяване!!!

4) Рисунки, изобразяващи определена личност, организация или име на търговска марка, няма да бъдат допуснати в конкурса.

5) Организаторът на конкурса не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.

6) Организаторът на конкурса си запазва правото да не допусне до участие предложения с неприлично съдържание.

7) Организаторът на Конкурса не носи отговорност, ако въпреки надлежната проверка не установи, че участник/ци в конкурса са изпратили рисунки, които са отпечатвани/публикувани в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса и/или, с които са участвали в други подобни конкурси. В тези случаи, отговорността за нарушаването на Правилата на Конкурса е изцяло за участника, който го е допуснал, като при установяване на подобно обстоятелство след награждаването на такъв участник, Организаторът има право да откаже да подкрепи идеята на участника, нарушил Правилата и да изиска връщане на връчената награда.

8) При използване на сюжет или композиция от популярни или публикувани художествени произведения, участникът е задължен да отрази това обстоятелство във формуляра за участие в Раздел „Забележки“.

9) Организаторът на конкурса не носи отговорност за злоупотреби на лица към трети лица с използване/попълване на техни данни и/или рисунки.

10) Организаторът на конкурса не носи отговорност за погрешни или непълни данни.

• Участници - Ученици от пети до осми клас

• Финансиране – самофинансиране - Орденът е създал „Фонд за даровити деца“. Средствата се набират от Рицарите и Дамите.

• Подкрепа от партньори – НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА към МОН, РУО в България, Синдикат на българските учители, Министерство на културата

• Традиции по отношение на провежданата изява – за четвърта година.

Победителите в конкурса са с равностойни награди. Те получават едногодишни стипендии за учебната година за 9 (девет) месеца в размер на 900/ деветстотин/ лв.

Победителите в конкурса и поощренията ще бъдат представени на изложба на 1 юни 2019 г. в Националния Дворец на Децата към МОН– гр. София.

Информираме Ви, че личните данни на участниците в Националния конкурс „Рицарят в мен” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на Ордена.

Всички права на участниците относно обработката на личните им данни могат да се осъществяват писмено на адреса на Ордена.

Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в събитията, свързани с този конкурс, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии.


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©