Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

ШЕСТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС

Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2019 г.,

на тема:
„Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците“


Синдикатът на българските учители, под патронажа на Министерството на образованието и науката, в партньорство с Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия“, за шести пореден път организират международен конкурс за учители, педагогически специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност (занимания по интереси), с деца и ученици. В него могат да участват и научни работници, студенти, университетски преподаватели в педагогическите специалности на висшите училища, както и експерти по образованието.

Хуманизмът в образованието е сред основните принципи на предучилищното и училищното образование, разписани в Раздел II на влезлия през 2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование у нас. При бурното съвременно развитие на информационните, дигиталните и цифровите технологии съществува сериозна опасност от загуба на нравствени ценности и духовни качества като способност за общуване, себепознаване и толерантно отношение, солидарност, емпатия и уважение към другия, дарителство, справедливост, доброволчество, отговорност, съпричастност, взаимопомощ, грижовност, зачитане на права и свободи, които са важни за социалното, политическото и икономическото развитие на обществото.

Шестият международен конкурс акцентира върху аспекта на хуманистичното образование, чиято цел е да събужда и поддържа радост от живота, осъзнавайки неговата ценност, любов и интерес към света. Живото любопитство към света в цялото му многообразие мотивира човека да се стреми към образование и познание, да открива и цени природните закони и красотата в околния свят, в изкуството, в отношенията между хората.

Устойчивостта на приемствеността в съвременната образователна система – както при предаване на нравствените ценности и културното наследство от поколение на поколение, така и при създаването на нови иновативни подходи в педагогическата практика и позитивна образователна среда, възпитаващи ценности и добродетели, са фактори от изключително значение за изграждане на пълноценна личност, притежаваща нравствени и духовни качества, индивидуалност, интелигентност, емоционална и социална компетентност, толерантна и уважаваща различията, способност за самооценка и саморазвитие.

Конкурсът е една възможност да се обобщят, подкрепят и мултиплицират добрите педагогически практики за формиране у децата и учениците на нравствени и духовни качества, необходими им, за да бъдат активни участници в проспериращо модерно общество и да се предложат иновативни идеи за постигане на тази цел.

Инициативата на СБУ е израз на отношение и подкрепа на хуманистичното образование, на желанието за позитивна промяна на цялостната среда в образователните институции, на загрижеността за възпитанието на нашите деца, хуманизирането на обществената атмосфера и духовния климат, в който те израстват и се формират като хора и като граждани.

Раздел „Добри практики“

Категории:

- Подготвителна група в детска градина/училище;

- Извънкласни дейности – І–ХІІ клас;

- Извънучилищни дейности.

Участници:

В раздел „Добри практики“ могат да участват учители и други педагогически специалисти, работещи в България и в други страни, както и в българските училища в чужбина:

- в учебната и в сферата на извънкласната дейност в училище (занимания по интереси – проекти, клубове, творчески формации и др.);

- в извънучилищната дейност (занимания по интереси в центрове за подкрепа на личностното развитие, в т.ч. ученически обсерватории, центрове за ученическо научно и техническо творчество, спортни школи, центрове за подпомагане на деца със СОП, общежития и други специализирани обслужващи звена в системата на предучилищното и училищното образование);

- с деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата;

- с ученици от I до XII клас (6–18-годишна възраст).

Българските участници трябва да са членове на Синдиката на българските учители.

Формат на конкурсната работа:

Писмено описание на добрата практика (до 5 стандартни страници без приложенията); компютърна презентация или друг интерактивен продукт, придружени с резюме. Авторът избира формата, чрез която най-добре да разкрие представените от него идеи и педагогически опит. Компютърната презентация следва да е на Power Point и да не съдържа прекалено обемни елементи, които биха затруднили нейното отваряне и оценяване.

Изисквания към разработките:

- Автентичност – снимки, видеоматериали, продукти на учениците, показващи техните постижения, и други материали, доказващи постигнатите резултати;

- Устойчивост на опита;

- Извънкласните и извънучилищните форми (занимания по интереси) да подпомагат учебно-възпитателната дейност в класната стая;

- Наличие на познавателни междупредметни връзки;

- Популяризиране на опита (участия в методическо обединение, регионални конференции, публикации и др.);

- Коректност при използване на различни източници;

- Стил, естетическо и техническо оформяне.

Всички отговарящи на изискванията разработки ще бъдат разгледани и оценени от експертно жури.

Най-добре представилите се участници, които имат равен брой точки, ще презентират публично разработките си в заключителната част на конкурса по време на семинара през август и чрез гласуване ще бъдат излъчени носителите на призовите места в съответната категория. Те ще имат възможност да поканят група деца, които да демонстрират съответната реализирана практика.

Конкурсната работа следва да бъде съпроводена с портретна снимка на автора (на прикачен файл) и с попълнена Анкетна карта (Приложение 1). Това се отнася за всеки един участник (не повече от 3 човека) в колективна разработка.

Раздел „Искам думата“ – научно есе на тема по избор:

„Моето верую в житейския път на учителя“

„Новите измерения на съвременното хуманистично образование“

Участници:

В раздела за научно есе „Искам думата“ могат да участват учители и други педагогически специалисти, директори, работещи в учебната и в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност (занимания по интереси), от детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитие и др. в системата на предучилищното и училищното образование – членове на СБУ. Както и експерти по образование, студенти, научни работници и преподаватели в педагогическите специалности на висшите училища.

Изисквания към есетата:

- Да изразят представата, отношението и реалните действия, израз на тази ценностна категория;

- Ясно обособяване на основните структурни елементи: увод (кратко и ясно формулиране на тезата: За какво става въпрос? Защо е важен този въпрос? и Как ще се търси отговор?); изложение (представяне на 3–4 основни аргумента); заключение (обобщаване на аргументите и доказателствата на тезата);

- Яснота при формулирането на тезата;

- Целенасочена и задълбочена аргументация;

- Достоверност при представяне на фактите и коректност при използване на различни източници;

- Оригиналност, стилова и техническа прецизност.

Конкурсната работа (до 5 стандартни страници) следва да бъде съпроводена с портретна снимка на автора (на прикачен файл) и с попълнена Анкетна карта (Приложение 1) . Есетата ще бъдат оценени от експертно жури.

Участниците изпращат своите конкурсни работи не по късно от 12 май 2019 г. на адрес: sbu_konkurs_iid@abv.bg

Резултатите ще бъдат обявени на страниците на в. „Учителско дело“, както и на сайта на СБУ - www.sbubg.info; на фондация „Устойчиво развитие за България“ - www.foundurb.com; на Националния дворец на децата – www.npc-bg.org не по-късно от 24 юни 2019 г.

Участниците, които са носители на първа, втора или трета награда в предходните пет конкурса, могат да участват в този конкурс, в семинара и съпътстващите творчески дейности. Но те няма да бъдат включвани в класирането на призови места.

За контакти:

Синдикат на българските учители – Таня Леонидова – GSM 0879997316

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Анкетна карта (Приложение 1)


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©