Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

„Зелените технологии през погледа на младите хора – 2019“


РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

V Общоруски конкурс с международно участие

За учащи се в образователни организации на

общото, професионалното и висшето образование

„Зелените технологии през погледа на младите хора – 2019“

(в рамките на националния конкурс „Зелена планета 2019 г” етап от Общоруския детски екологичен форум „Зелена планета“)

1. Общи положения.

1.1. V Общоруски конкурс с международно участие за учащи се в образователни организации на общото, професионалното и висшето образование «Зелените технологии през погледа на младите хора - 2019» се провежда в рамките на Националния конкурс „Зелена планета 2019 г., етап от Общоруския детски екологичен форум „Зелена планета“, подкрепен от държавни, обществени, научни и културни организации в Русия.

1.2. В Конкурса могат да участват учащи се от различни възрастови групи: от средните общообразователни и професионални учебни заведения, а също така и студенти от висшите учебни заведения.

1.4. Конкурсът има цел да формира у младите хора интерес към разработването и внедряването на безвредни за природата «Зелени технологии», които ще окажат съществено влияние върху живота и развитието на регионите.

1.5. Основни задачи на Конкурса:

- да се привлече вниманието към реализацията на приоритетния проект „Екология“ в направление внедряване на най-добрите достъпни технологии;

- формиране у младежите на екологична култура и активна жизнена позиция към глобалните проблеми, стоящи пред човечеството;

- стимулиране развитието на творчески способности при учениците и студентите, тяхното самоопределяне при избора на бъдещата професия;

- развитие при младите хора на научно-изследователски, публицистични, комуникативни навици за презентации и осъществяване на проекти от различен мащаб;

- оказване на обществена подкрепа за предприятия, използващи «зелени технологии».

1.6. Регламента за провеждане на Конкурса се публикува на сайта на Общоруското обществено детско екологично движение „Зелена планета“ www.greenplaneta.ru, в социалните мрежи:

https://www.facebook.com/zelplaneta17/

https://www.facebook.com/groups/171769183544705/?source_id=745810952229112

https://vk.com/public172721854

На национално ниво, в България конкурсът „Зелените технологии през погледа на младите хора – 2019“ се разпространява чрез Фондация „Устойчиво развитие за България“, сайта на РКИЦ, НДД, РИО в страната и други партньорски организации.

2. Ред на провеждане на Конкурса.

2.1. Заявки и тезиси се приемат до 17 май със забележка „Зелени технологии“ по e-mail: zelplaneta@mail.ru, а за националното ниво до 30 април 2019 г. по e-mail: zelena_planeta@mail.bg

По следните направления (номинации):

- „Зелени технологии чрез призмата на екологичния мониторинг“;

- „Печатни и видео материали за зелени технологии”

2.2. Изисквания към конкурсните работи:

2.2.1. Всички работи трябва да бъдат придружени с попълнена ЗАЯВКА (Приложение 1).

2.2.1.1.Тезисите на работите – не повече от 2 страници формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал 1.0.

Работата не трябва да има реферативен характер, да бъде плагиат или препечатка от интернет и други СМИ.

2.2.2. Работите, представени за номинация «Зелени технологии чрез призмата на екологичния мониторинг» трябва да включват:

- Определяне на проблема, описание на използваните методи на екологичен мониторинг и обосновка на тяхната целесъобразност;

- Точно посочване на мястото и времето на провеждане на екологичния мониторинг на продукцията на предприятието или състоянието на околната среда с обосновка на този избор за повече обективност;

- Обосновани изводи – защо имено това производство, по мнение на автора, може да бъде отнесено към зелените технологии.

2.2.3. Работите, представени за номинация «Печатни и видео материали за зелените технологии» трябва да включват:

- авторска статия с използване на фотоматериали (статията може да бъде вече публикувана или готова за печат), видеоклип за производството, което по мнение на автора може да бъде отнесено към зелените технологии;

- интервю с официални лица от предприятието, а също и резултати от допитване ва потребители на продукцията на това предприятие, които за позволили на автора да направи своя извод.

2.3. Победителите в конкурса на национално ниво ще бъдат уведомени за датата на награждаването в Руския културно-информационен център чрез сайта на РКИЦ и НДД.

Резултатите от Конкурса ще бъдат публикувани на сайта www.greenplaneta.ru до 12 юли.

2.4. Победители в конкурса на Национално ниво ще могат да представят своите разработки по време на заключителните мероприятия на Международния детски екологичен форум „Зелена планета”.

- Победителите се награждават с грамоти;

- Най-добрите творчески работи на Националния конкурс се изпращат от организаторите за участие в Международния детски екологичен форум „Зелената планета 2019”. Победителите получават дипломи и грамоти и от Общоруския обществен детски екологичен форум „Зелена планета“, а техните научни ръководители - грамоти

- Изпратените за участие в конкурса творчески работи не се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да публикуват най-добрите творби в печатни издания и сайтовете на организаторите на национално и международно ниво, да използват най-добрите работи за организиране на изложби с тях в България и Русия.

- Конкурсните работи се разглеждат само ако не са плагиат или копие или част от научни трудове на други автори.

Организаторите не носят отговорност, ако публикуват участващите творби, а те са плагиат или са подадени с грешно написано име и фамилия.

4. Организационен комитет

Контакти на Организаторите на Националния детски екологичен конкурс „Зелената планета 2019”:

Фондация „Устойчиво развитие за България”: Тел./факс: 0896719620

E-mail: zelena_planeta@mail.bg, РКИЦ – отдел „Наука”

Тел. 02-9461906: 02-920231

Приложение 1

Заявка за участие в Общоруския конкурс с международно участие

За обучаващи се в образователни организации на

общото и висшето образование

«Зелени технологии чрез погледа на младите хора»

Название на номинацията

Сведения за автора:

Име, презиме, фамилия на автора (пълни), година на раждане (не повече от два автора)

Място на образование:

E-mail:

Мобилен телефон:

Пълно наименование на изследваното предприятие или производство с посочване на адреса:

Сведения за научния ръководител:

Име, презиме, фамилия на научния ръководител.

Длъжност и месторабота:

E-mail:

обилен телефон:

Наименование на образователната организация, която представя работата в конкурса


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©