Неделя,
  21 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Национален конкурс „Зелена планета – 2019“


В конкурса могат да участват с творческите си работи ученици от различни възрасти в седем номинации

Националният конкурс „Зелена планета – 2019“, е част от Международния детски екологичен Форум „Зелена планета – 2019“, провеждащ се по инициатива на Общоруското обществено детско екологично движение „Зелена планета“ в рамките на Международната му програма „Диалог на културите: от запознанството към уважението“.

Организатори на национално ниво са Фондация „Устойчиво развитие за България“, Руският културно-информационен център и Националният дворец на децата. През 2019 г. форумът е посветен на Годината на театъра.

Цели и задачи на конкурса:

- Привличане на общественото внимание към международните въпроси на екологията посредством масово привличане на децата и младежите чрез театралното изкуство към проблематиката на екологичния поглед към света, който ще подпомогне хармоничното развитие на личността, сплотяването и формирането у младите на широк поглед върху обкръжаващия ги свят и грижата за него;

Развитие при децата и младежите на умение да изразяват своето отношение към природните и културните ценности чрез резултатите от творческата художествена, социално-полезна и изследователска дейност;

- Систематизиране на резултатите от многогодишната екологична дейност на детските колективи;

- Възпитаване на децата от различните страни на грижливо отношение към единните общочовешки ценности в съответствие с принципите за съхраняване на културното и природното разнообразие, на екологичното равновесие; с принципите на устойчивото развитие;

- Формиране у децата и младежите на екологична култура и активна жизнена позиция в отношение към глобалните проблеми, стоящи пред човечеството;

- Подпомагане на развитието на интереса на децата и младежите към театралното изкуство чрез въвличането им в творческа дейност чрез екологията.

Конкурсна програма на форума

Конкурсната програма на Форума се провежда в два етапа. Национален и Международен.

Основен критерий за подбора на работите е в съответствие с описаните по-долу номинации.

Победителите от Националния конкурс ще бъдат представени за участие в конусната програма на Международния детски екологичен форум „Зелена планета – 2019“.

Официални езици за комуникация на участниците в международния етап на форума са руски и английски.

За участие в Националния конкурс се приемат творчески работи в следните седем номинации:

1. „Природата и съдбите на хората“ – литературен конкурс за авторски размисли (проза, поезия, есе, приказка)

- За ролята на природните явления, обекти или животни и растения при разкриването на характера на персонажа в конкретна театрална постановка (пиеса);

- За ролята на природно явление, обект или животно, растение, стихия, което е изпълнявало роля на действащо лице в конкретна театрална постановка;

Изисквания към литературните творби:

- Творческите работи се представят във формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1,0 – не повече от 1 страница;

- На реда след заглавието се посочва фамилията и името на автора, годината на раждане; названието на театралната постановка (име на пиесата и автор), за която става дума;

- Оценява се значението на театралното изкуство, дълбочината на възприятието на видяното, идеята на собственото съчинение, творческата и художествена цялостност, яркост на изложеното.

2. „Зелената планета през погледа на децата“ – конкурс за рисунки по мотиви на театрални постановки (спектакли)

- За природни явления, обекти, животни, растения или стихийни явления, бедствия;

- За главните герои в спектаклите.

Изисквания към рисунките:

- Изпраща се оригинална рисунка формат А3;

- На гърба на рисунката се изписват името и фамилията на автора, годината на раждане, наименованието на театралната постановка (пиеса+автор), кратко пояснение за връзката на изобразеното със сюжета на постановката.

Оценява се отразяването на тематиката, композиционното решение, нивото на изпълнение, художествената изразителност.

Конкурсът се провежда в четири възрастови групи:

I група: 3–6 години (предучилищна възраст);

II група: 7–9 години;

III група: 10–13 години;

IV група: 14–17 години.

3. „Еко-обектив“ – конкурс за кинорепортажи за екологичната социално-полезна дейност на детските колективи (примери за засаждане на дървета, грижи за дърветата, почистване на територията и нейното благоустройство, почистване на природни водни обекти, тяхното благоустройство и пр.)

Изисквания към кинорепортажите:

- Кинофилмът следва да е с продължителност до 5 минути на флаш-памет (дискове не се приемат);

- В субтитрите на кинофилма или в звуковия му съпровод се посочват трите имена и годината на раждане на автора; името на филмовото студио или творческия колектив; името на филма; наименованието на мястото, където се е осъществена социално-полезната дейност, названието на детския колектив, който я е осъществил.

- В печатен вид се дублира следната информация: Трите имена и годината на раждане на автора; името на филмовото студио или творческия колектив; името на филма; наименованието на мястото, където се е осъществявала социално-полезна дейност; името на детския колектив, който е осъществил социално-полезната дейност.

Оценява се спазването на сюжетна линия, операторската и режисьорската работа, разкриването на темата.

4. „Многообразие на вековните традиции“ – конкурс за макети на декорации към театрални постановки

Изисквания към оформяне на работите:

- Изпраща се снимка на макета с добро качество с формат 18х24 см и повече;

- На обратната страна на снимката се посочват трите имена, годината на раждане на автора; името на театралната постановка, за която е създаден макетът.

Оценява се отразяването на темата на конкурса, използването на народни занаяти, композиционното решение, нивото на изпълнение, художествената изразителност.

5. „Съвременност и традиция“ – конкурс за колекции театрални костюми

Изисквания към театралните костюми:

Изпраща се кратко описание на колекцията, в което се посочва:

- Името на колектива, автор на колекцията костюми, името на колекцията, кратко (с 1–2 изречения) пояснение с посочване на театралната постановка, за която са създадени костюмите;

- Фотоалбум с моделите на колекцията, всяка снимка с формат 18х24 и повече;

- Обща фотография на всички модели на колекцията с формат 18х24 см и повече.

Оценява се отразяването на темата на конкурса, композиционното решение, нивото на изработка, художествената изразителност.

6. „Природа. Култура. Екология“ – конкурс за солови и колективни изпълнения на песни от музикални театрални постановки, в това число мюзикъли, а също така и спектакли за природата

Изисквания към оформянето на работите:

Изпраща се програмата или кратък анонс на изпълнението, където се посочва:

- Наименованието на театралната постановка, от която е песента (по мотивите на която е направена постановката);

- Трите имена и годините на раждане на автора;

- Трите имена на художествения ръководител;

- Видеозапис на изпълнението на флаш-паметЬ (дискове DVD или CD не се приемат);

- Обща фотография на изпълнението, формат 18х24 см и повече.

Оценява се отразяването на темата на конкурса и нивото на изпълнение.

7. „Природата – безценен дар, един за всички“ – конкурс за социално-значими проектни и научноизследователски работи за резултатите от социално-полезна екологична дейност на детски колективи, включваща следните основни етапи: намиране и показване на екологичния проблем; кратко описание на социално-полезната дейност за отстраняването на проблема; социална значимост на резултатите от екологичната дейност.

За участие в конкурса се приемат индивидуални авторски краткосрочни проектни работи със срок на реализация не повече от 3 месеца, с обозначение „проект“, и дългосрочни колективни (на детски организации) научни и изследователски работи със срок на реализация от 4 месеца и повече с обозначение „наука“.

Изисквания към оформянето на работите:

- Изпращат се тезиси в печатен вид, формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1,0 – не повече от 2 страници;

- Възможна е презентация на проекта във формат PowerPoint на флаш-памет;

- На реда след заглавието се изписва авторът и/или името на колектива, името на учреждението с посочване на страната и населеното място; трите имена на ръководителя на проекта, адрес на електронната поща.

Оценява се целесъобразността и социалната значимост на проекта, описанието на всички основни етапи.

За участие в националния конкурс не се допускат работи, които са плагиат, копие или част от работата на други автори.

Изпратените конкурсни работи трябва да са придружени от Заявка с данни за участника: име, фамилия, години, клас, учебно заведение, адрес, телефон и E-mail; име и телефон на научен ръководител. Всички конкурсни работи и съпровождащите ги документи се изпращат в пакет, не по-късно от 30 април 2019 г. на адреса на организаторите:

Руски културно-информационен център (РКИЦ)

За конкурса „Зелена планета“

Ул. „Шипка” № 34,

Фондация „Устойчиво развитие за България“

1504 гр. София

Номинираните в Националния конкурс „Зелена планета – 2019“ получават грамоти. Най-добрите творчески работи на национално ниво се изпращат за участие в Международния детски екологичен форум „Зелена планета – 2019“.

Изпратените за участие в конкурса творчески работи не се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да публикуват най-добрите творби в печатни издания и сайтовете на организаторите на национално и международно ниво, да издадат диск с най-добрите музикални и артистични творби, да използват най-добрите рисунки и други произведения за организиране на изложби с тях в България и Русия. Организаторите не носят отговорност, ако публикуват участващи творби, а те са плагиат или са подадени с грешно написано име и фамилия.

Победителите ще бъдат уведомени за датата на награждаването в Руския културно-информационен център чрез сайта на РКИЦ и Националния дворец на децата.

За контакт с организаторите на Националния детски екологичен конкурс „Зелена планета – 2019“:

Фондация „Устойчиво развитие за България“, тел: 0896719620,

E-mail: zelena_planeta@mail.bg,

РКИЦ – отдел „Наука“

ел. 02-9461906: 02-920231


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©