Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС Извънкласните и извънучилищните дейности – 2020 г. - всички документи


СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС

Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2020 г.,

на тема:

„Екологичното образование и възпитание в образователните институции за формиране на гражданска отговорност и социална ангажираност у децата и учениците“

Синдикатът на българските учители, под патронажа на Министерството на образованието и науката, в партньорство с Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия“, за седми пореден път организират международен конкурс за учители, педагогически специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност (занимания по интереси), с деца и ученици. В него могат да участват и научни работници, студенти, университетски преподаватели в педагогическите специалности на висшите училища, както и експерти по образованието.

Земята е наш общ дом. Всички хора, макар и да живеят при различни условия, имат общи потребности, общи цели и задачи по опазване на заобикалящия ни свят и подържането на устойчива околна среда.

Осигуряването на устойчива околна среда е Цел 7 от Целите на хилядолетието за развитие, приети от ООН в началото на XXI век, – най-широкомащабният съгласуван план за постигане на устойчиво развитие в глобален аспект.

Ето защо Синдикатът на българските учители с ясното съзнание и отговорност за пореден път се обръща с лице към един от най-важните световни проблеми на нашето време – екологичния, и това, което ще оставим като отговорност и социална ангажираност към него в наследство на младото поколение.

По темата за възпитанието на отговорността към природата и опазване на екологичното равновесие на общия ни дом – планетата Земя, СБУ работи още от 1998 г. СБУ първи настоя за създаване и развитие на условия в образователните институции за култивиране на навици за опазване на природата и околната среда. Провокира общественото внимание у нас към екологичните проблеми, акцентирайки на това, че нищо в общественото развитие не може да стане без отговорното ангажирано участие на учителите и образователните институции в системата на средното образование.

Държавният образователен стандарт за екологичното образование е определен с Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Обн. - ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г.; изм. и доп., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г. Издадена от министъра на образованието и науката.

Екологичното образование и възпитание в образователните институции днес e насочено към формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед познаване на екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно използване на природните ресурси, както и опазване на природната среда и на екологичното равновесие.

Седмият международен конкурс акцентира върху аспекта на екологичното образование и възпитание в извънкласните и извънучилищните дейности, чиято цел е да открива и цени природните закони, чистотата и красотата в околния свят, да подготви младото поколение да гради и отстоява хармоничната връзка природа – общество, да ангажира вниманието към глобалните екопроблеми, да познава опасностите, които грозят човечеството, и да формира гражданска отговорност и социална ангажираност у децата и учениците по отношение на осигуряването на устойчива околна среда.

Конкурсът е една възможност да се обобщят, подкрепят и мултиплицират добрите педагогически практики за формиране у децата и учениците на гражданска отговорност и социална ангажираност по отношение на екологията, за да бъдат активни участници в изграждането на лична позиция към опазването на заобикалящия ни свят и съхраняването на природното равновесие.

Раздел „Добри практики“

Категории:

- Подготвителна група в детска градина/училище;

- Извънкласни дейности – І–ХІІ клас;

- Извънучилищни дейности.

Участници:

В раздел „Добри практики“ могат да участват учители и други педагогически специалисти, работещи в България и в други страни, както и в българските училища в чужбина:

- в учебната и в сферата на извънкласната дейност в училище (занимания по интереси – проекти, клубове, творчески формации и др.);

- в извънучилищната дейност (занимания по интереси в центрове за подкрепа на личностното развитие, в т.ч. ученически обсерватории, центрове за ученическо научно и техническо творчество, спортни школи, центрове за подпомагане на деца със СОП, общежития и други специализирани обслужващи звена в системата на предучилищното и училищното образование);

- с деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата;

- с ученици от I до XII клас (6–18-годишна възраст).

Българските участници трябва да са членове на Синдиката на българските учители.

Формат на конкурсната работа:

Писмено описание на добрата практика (до 5 стандартни страници без приложенията); компютърна презентация или друг интерактивен продукт, придружени с резюме. Авторът избира формата, чрез която най-добре да разкрие представените от него идеи и педагогически опит. Компютърната презентация следва да е на Power Point и да не съдържа прекалено обемни елементи, които биха затруднили нейното отваряне и оценяване.

Изисквания към разработките:

- Автентичност – снимки, видеоматериали, продукти на учениците, показващи техните постижения, и други материали, доказващи постигнатите резултати;

- Устойчивост на опита;

- Извънкласните и извънучилищните форми (занимания по интереси) да подпомагат учебно-възпитателната дейност в класната стая;

- Наличие на познавателни междупредметни връзки;

- Популяризиране на опита (участия в методическо обединение, регионални конференции, публикации и др.);

- Коректност при използване на различни източници;

- Стил, естетическо и техническо оформяне.

Всички отговарящи на изискванията разработки ще бъдат разгледани и оценени от експертно жури.

Най-добре представилите се участници, които имат равен брой точки, ще презентират публично разработките си в заключителната част на конкурса по време на семинара през август и чрез гласуване ще бъдат излъчени носителите на призовите места в съответната категория. Те ще имат възможност да поканят група деца, които да демонстрират съответната реализирана практика.

Конкурсната работа следва да бъде съпроводена с портретна снимка на автора (на прикачен файл) и с попълнени Анкетна карта (Приложение 1) и Декларация (Приложение 2).

Това се отнася и за всеки участник в колективна разработка (не повече от 3 човека в колектив).

Раздел „Искам думата“

Научно есе на тема по избор:

„Съвременни проблеми на опазването на природната среда“

„Единство с природата – начин на живот“

Участници:

В раздела за научно есе „Искам думата“ могат да участват учители и други педагогически специалисти, директори, работещи в учебната и в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност (занимания по интереси), от детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитие и др. в системата на предучилищното и училищното образование – членове на СБУ. Както и експерти по образование, студенти, научни работници и преподаватели в педагогическите специалности на висшите училища.

Изисквания към есетата:

- Да изразят представата, отношението и реалните действия, израз на тази ценностна категория;

- Ясно обособяване на основните структурни елементи: увод (кратко и ясно формулиране на тезата: За какво става въпрос? Защо е важен този въпрос? и Как ще се търси отговор?); изложение (представяне на 3–4 основни аргумента); заключение (обобщаване на аргументите и доказателствата на тезата);

- Яснота при формулирането на тезата;

- Целенасочена и задълбочена аргументация;

- Достоверност при представяне на фактите и коректност при използване на различни източници;

- Оригиналност, стилова и техническа прецизност.

Конкурсната работа (до 5 стандартни страници) следва да бъде съпроводена с портретна снимка на автора (на прикачен файл) и с попълнени Анкетна карта (Приложение 1) и Декларация (Приложение 2). Есетата ще бъдат оценени от експертно жури.

Участниците изпращат своите конкурсни работи чрез електронна поща не по късно от 15 май 2020 г. на адрес: sbu_konkurs_iid@abv.bg

Резултатите ще бъдат обявени на страниците на в. „Учителско дело“, както и на сайта на СБУ – www.sbubg.info, не по-късно от 29 юни 2020 г.

От Организаторите

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©