Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ на Национален ученически конкурс „Зелената планета 2020“


Националният ученически конкурс „Зелената платена 2020“ е част от Международния детски екологичен Форум „Зелената планета 2020“, провеждащ се по инициатива на Общоруското обществено детско екологично движение „Зелена планета” в рамките на Международната му програма „Диалог на културите: от запознанството към уважението”.

Организатори на национално ниво са Фондация „Устойчиво развитие за България”, Представителството на Россътрудничество в България /Руският културно-информационен център/ и Националният дворец на децата.

Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и младежите.

В конкурса могат да участват с творческите си работи ученици от различни възрасти в седем номинации.

Цели и задачи на конкурса:

- Привличане на общественото внимание към международните въпроси на екологията посредством масово привличане на децата и младежите, чрез изкуството и науката, към проблематиката на екологичния поглед към света, който ще подпомогне за хармоничното развитие на личността, сплотяване и формиране у младите на широк поглед върху обкръжаващия ги свят и грижата за него;

- Развитие при децата и младежите на умение да изразяват своето отношение към природните и културни ценности чрез резултатите от творческата, художествена, социално-полезна и изследователска дейност;

- Систематизиране резултатите от многогодишната екологична дейност на детските колективи;

- Възпитаване на децата от различните страни на грижливо отношение към единните общочовешки ценности в съответствие с принципите за съхраняване на културното и природното разнообразие, на екологичното равновесие; с принципите на устойчивото развитие;

- Формиране у младите жители на планетата на екологична култура и активна жизнена позиция в отношение към глобалните проблеми, стоящи пред човечеството;

- Способства за развитие на интереса на децата и младежите към историческата памет посредством привличането им в творческа дейност чрез екология.

Конкурсна програма на форума

Конкурсната програма на Форума се провежда в два етапа: национален и международен.

Основен критерий за подбора на работите е в съответствие с описаните по-долу номинации.

Победителите от Националния конкурс ще бъдат представени за участие в конкурсната програма на Международния детски екологически форум „Зелената планета 2020”.

Официални езици за комуникация на участниците в международния етап на форума са руски и английски.

Конкурсната програма на заключителния етап на Международния детски екологичен форум „Зелената планета 2020“ е посветена и на съхраняване паметта за Втората световна война и Победата; за опазването на мира.

За участие в Националния конкурс се приемат творчески работи в следните седем номинации:

1. „Природата и съдбите на хората“ – литературен конкурс за авторски размисли /проза, поезия, есе, приказка/; в т.ч.

-„Животът по време на войната“;

-„Животът след войната“;

-„Опазването на мира“.

Изисквания към литературните творби:

- Творческите работи се представят във формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0 – не повече от 1 страница;

- На реда след заглавието се посочват трите имена на автора, година на раждане;

- Оценява се идеята на собственото съчинение, оригиналност, творческа и художествена цялостност, историческа изразителност, яркост на изложеното.

2. „Зелената планета през погледа на децата. Памет и слава” – конкурс за рисунки, отразяващи историческата памет за славата на военните и след военните години. - „Животът по време на войната“; „Животът след войната“, „Опазването на мира“.

Конкурсът се провежда в четири възрастови групи:

1 група: предучилищна възраст

2 група: 1-4 клас

3 група: 5-7 клас

4 група: 8-12 клас

Изисквания към рисунките:

- Изпраща се оригинална рисунка формат А3;

- На гърба на рисунката се изписват трите имена на автора, годината на раждане, наименование на творбата,

Оценява се отразяването на тематиката, композиционното решение, нивото на изпълнение, художествената и историческа изразителност.

3. „Еко-обектив“ – конкурс за кино-репортажи за екологичната социално-полезна и патриотична дейност на детските колективи (в т.ч.: засаждане на дървета (алеи на памет и слава; благоустройство и почистване територията на паметници на Втората световна война, дейност на доброволчески отряди и движения, помощ на Ветерани и т.н.)

Изисквания към кино-репортажите:

- Изпраща се кинофилм с продължителност до 5 минути на флаш-памет (дискове не се приемат);

- В субтитрите на кинофилма или в звуковия му съпровод се посочват трите имена и годината на раждане на автора; (името на филмовото студио или творческия колектив;) името на филма; наименование на мястото, където е била осъществена социално-полезната дейност, названието на детския колектив, който я е осъществил.

- В печатен вид се дублира следната информация: Трите имена и годината на раждане на автора; (името на филмовото студио или творческия колектив); името на филма; наименованието на мястото, където се е осъществявала социално-полезна дейност; името на детския колектив, който е осъществил социално-полезната дейност.

Оценява се спазването на сюжетна линия, операторската и режисьорската работа, разкриването на темата.

4. „Многообразие на вековните традиции” – конкурс за отделни арт-обекти и композиции.

Изисквания към оформяне на работите:

- Изпраща се снимка на макета с добро качество с формат 18х24 см и повече;

- На обратната страна на снимката се посочват трите имена и година на раждане на автора; името на творбата/композицията.

Оценява се отразяването на темата на конкурса, използването на народни занаяти, оригиналност, композиционното решение, качеството на изработката, художествената изразителност и историческа ценност.

5. „Съвременност и традиция“ – конкурс за колекции костюми.

Изисквания към оформление на работите:

Изпраща се кратко описание на колекцията, в което се посочва:

- Име на колектива - автор на колекцията костюми, име на колекцията, кратко /с 1-2 изречения/ пояснение;

- Фотоалбум с моделите на колекцията, всяка снимка с формат 18х24 и повече;

- Обща фотография на всички модели на колекцията с формат 18х24 см и повече.

Оценява се отразяването на темата на конкурса, композиционното решение, качеството на изработката, художествената изразителност.

6. „Природа. Култура. Екология” – конкурс за солови и колективни изпълнения на песни, театрални постановки, флашмоб и др. по теми, свързани с конкурса.

Изисквания към оформянето на работите:

Изпраща се програма или кратък анонс на изпълнението, където се посочва:

- Наименование на песента, театралната постановка или друго изпълнение;

- Трите имена и годините на раждане на изпълнителя или колектива /ако са повече от двама изпълнители/

- Трите имена на художествения ръководител;

- Видеозапис на изпълнението на флаш-памет (дискове DVD или CD не се приемат);

- Обща фотография на изпълнението формат 18х24 см и повече.

Оценява се отразяването на темата на конкурса, нивото на изпълнение, художествена стойност.

7. „Природата – безценен дар, един за всички“ – конкурс за социално-значими проектни и научно-изследователски работи за резултатите от социално-полезна екологична дейност на детски колективи, включваща следните основни етапи: намиране и показване на екологичния проблем; кратко описание на социално-полезната дейност за отстраняването на проблема; социална значимост на резултатите от екологичната дейност.

За участие в конкурса се приемат: /описание на проведени или в етап на провеждане/ индивидуални авторски краткосрочни проектни работи със срок на реализация не повече от 3 месеца, с обозначение „проект“, и дългосрочни колективни (на детски организации) научни и изследователски работи със срок на реализация от 4 месеца и повече с обозначение „наука“.

Изисквания към оформянето на работите:

- Изпращат се тезиси в печатен вид, формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0 – не повече от 2 страници;

- Възможна е презентация на проекта във формат PowerPoint на флаш-памет;

- На реда след заглавието се изписват трите имена и възрастта на автора и/или името на колектива /възраст на участниците в колектива/, името на учреждението с посочване на страната и населеното място; трите имена на ръководителя на проекта, адрес на електронната поща.

Оценява се целесъобразността и социалната значимост на проекта, описанието на всички основни етапи.

За участие в националния конкурс не се допускат работи, които са плагиат, копие или част от работата на други автори.

Всички творби за участие да бъдат придружени със заявка за участие /приложение 1/ с данните: трите имена на автора, държава, възраст, адрес и телефон; училище (извънучилищно звено) с телефон и адрес; декларация-съгласие от родител на детето за предоставяне право на организаторите да ползват тези данни, както и предоставяне на авторски права за популяризиране на творбата.

Име и телефон на научния ръководител и неговото съгласие за ползване на предоставените данни.

Всички конкурсни работи и съпровождащите ги документи се изпращат в пакет не по-късно от 30 април 2020 г. на адреса на организаторите:

Руски културно-информационен център(РКИЦ)

За конкурса „Зелена планета”

Ул. „Шипка” № 34,

Фондация „Устойчиво развитие за България“

1504 гр. София

E-mail: zelena_planeta@mail.bg

Номинираните в Националния конкурс „Зелената планета 2020” получават грамоти. Най-добрите творчески работи на национално ниво се изпращат за участие в Международния детски екологичен форум „Зелената планета 2020”. За тази цел писмените творби ще трябва да бъдат преведени на руски или английски език и изпратени на ел. адрес на орг. комитет на конкурса:

E-mail: zelena_planeta@mail.bg

Победителите ще бъдат уведомени за датата на награждаването в Руския културно-информационен център чрез сайта на РКИЦ и Националния дворец на децата.

Моля, обърнете внимание!

1. По отношение на авторските права следва да имате предвид, че участвайки в Конкурса, Вие предоставяте авторските права над Вашата творба на организаторите /съгласно Закона за авторското право и сродните му права/ за безвъзмездно използване за целите на конкурса.

2. По отношение на съхранението на творбите: следва да имате предвид, че с участието си се съгласявате творбите в конкурса да не бъдат връщани и да бъдат използвани за изложби, за издаване на календари, дискове, плакати, за публикации в печатни и електронни медии, за благотворителни, представителни и други нетърговски цели.

3. С явяването за получаване на награда участниците, техните родители и учители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство с нетърговска цел.

4.Изпращайки творбата си за участие в конкурса авторите и техните преподаватели се съгласяват личните им данни да бъдат използвани за организацията на конкурса /съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни/.

За контакт с организаторите на Националния детски екологичен конкурс „Зелената планета 2020”:

Фондация „Устойчиво развитие за България”, тел: 0896719620,

E-mail: zelena_planeta@mail.bg,

РКИЦ – отдел „Наука“ тел. 02 9433523.

ПРИЛОЖЕНИЕ - ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©