Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, ПОСВЕТЕН НА 125-ГОДИШНИНАТА НА ОРГАНИЗИРАНОТО ТРАКИЙСКО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ


СЪЮЗЪТ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ,

СИНДИКАТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

И

ТРАКИЙСКИЯТ НАУЧЕН ИНСТИТУТ

обявяват

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ,

ПОСВЕТЕН НА 125-ГОДИШНИНАТА НА ОРГАНИЗИРАНОТО ТРАКИЙСКО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

На 12 май 2021 г. се навършват 125 години от създаването на дружество „Странджа“, положило основите на организираното тракийско движение в България. Продължител на възрожденските идеи за национално освобождение и обединение през различните исторически периоди след Освобождението от 1878 г., то изразява стремежа на тракийските българи към свобода и справедливост, защитава техните морални и материални интереси, съхранява историческата памет за великите и трагични събития в тяхната история, популяризира тракийското културно и историческо наследство. Девизът на тракийци: „Не забравяйте, но не отмъщавайте“ изразява техния морал и идейна същност: дълбока връзка с предците, родолюбива памет за миналото, зачитане на човешкото достойнство и съзидателен поглед в бъдещето.

ЦЕЛТА на конкурса е да насърчи младите хора да направят проучване на събития от местната и националната история, на паметници и исторически местности, на изявени фигури и обикновени хора, свързани със:

- борбата на тракийските българи за национално освобождение и обединение;

- съдбата им на бежанци, намерили подслон в майката родина, но запазили спомена за родния край и родовия си корен;

- личности, организации и събития от историята на Тракийската организация в България.

Със своите разработки те не само ще направят принос към опознаването на историята, но ще направят връзка с настоящето, ще се включат активно в него, защото това, което помним днес, показва какви сме и какви искаме да бъдем. В перспектива, ще станат активни носители на тракийските традиции и тракийската кауза като част от българската идентичност и новото поколение, което ще пренесе историческата памет за станалото от миналото към настоящето и бъдещето.

УСЛОВИЯ за участие в конкурса:

- Участници могат да бъдат учениците на възраст от 14 до 19 години от всички видове образователни институции в страната.

- Текстовете трябва да бъдат в обем до 15 стандартни страници (1800 знака на страница) или до 27 000 знака (с интервалите).

- Краен срок за изпращане на разработките: 31 март 2021 година.

Разработките ще се оценяват при следните критерии:

- исторически познания;

- езикова култура и стил;

- авторски подход и интерпретация;

- оригиналност и творческо мислене;

- лично отношение на авторите.

Общи условия:

Препоръчително е писмените работи да минат на вътрешен подбор сред колегите специалисти по училища.

Участниците да бъдат предупредени, че материалите не се връщат. Съорганизаторите си запазват правото най-добрите творби да бъдат публикувани в печатни издания, при възможност да се издаде сборник, а с рисунките – календар, които да се ползват с благотворителни цели.

Моля, обърнете внимание!

• По отношение на авторските права следва да имате предвид, че участвайки в конкурса, Вие предоставяте авторските права над Вашата творба на организаторите.

• По отношение на съхранението на творбите следва да имате предвид, че те няма да бъдат връщани и могат да бъдат използвани за изложби, интернет страници, плакати, публикации.

• С явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на Организаторите.

• Творбите трябва да бъдат подадени според регламента, като неотговарящите на изискванията му няма да бъдат допуснати в конкурса.

• Задължително условие е всяка творба да бъде придружена от попълнен формуляр за участие, съдържащ: трите имена на участника, адрес, както и координати (телефон, електронна поща) за контакт, възраст, клас, училище или извънучилищно звено с пощенски адрес, електронен адрес и телефон, име на учителя и негов телефон, името на директора на училището, името на учителя консултант.

• Декларацията от родителите (за участниците до 19-годишна възраст).

• В случай че при предаването на творбата кандидатът в конкурса не използва типовата бланка на „Формуляр за участие“, а друг подходящ придружаващ документ в свободен текст, задължително трябва да посочи:

- Информация за автора на творбата – трите имена на участника, адрес, както и координати (телефон, електронна поща) за контакт, възраст, клас, училище или извънучилищно звено с пощенски адрес, електронен адрес и телефон, име на учителя (ако има учител – консултант или научен ръководител) и негов телефон, името на директора на училището.

- Да включи в свободния текст на документа следното: „С настоящото декларирам своето съгласие предадената творба да бъде публикувана и използвана в различни издания за целите на конкурса.“

• Няма да бъдат допуснати до оценяване творби, за които не е получено изричното писмено съгласие на автора.

• Организаторът на Конкурса не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.

• Организаторът на конкурса си запазва правото да не допусне до участие творби с неприлично съдържание.

• Организаторът на конкурса не носи отговорност, ако въпреки надлежната проверка не установи, че участник/ци в конкурса са изпратили творби, които са отпечатвани (публикувани) в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса и/или, с които са участвали в други подобни конкурси. В тези случаи отговорността за нарушаването на Регламента на конкурса е изцяло на участника, който го е допуснал, като при установяване на подобно обстоятелство след награждаването на такъв участник Организаторът има право да откаже да подкрепи идеята на участника, нарушил правилата, и да изиска връщане на връчената награда.

• Организаторът на конкурса не носи отговорност за злоупотреби на лица към трети лица с използване/попълване на техни данни.

• Организаторът на конкурса не носи отговорност за погрешни или непълни данни за контакт на участниците в конкурса.

• Творби, които не отговарят на условията по този регламент, няма да участват в класирането.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Съюза на тракийските дружества в България (СТДБ) и на Синдиката на българските учители (СБУ).

На всички участници ще бъдат присъдени грамоти, а победителите ще бъдат отличени с морални и материални награди. Техните разработки ще бъдат публикувани на сайта на СТДБ, във в. „Тракия“ и в Известията на Тракийския научен институт.

ТЕКСТОВЕТЕ, на хартиен или електронен носител, се приемат на адрес:

СТДБ, София, ул. „Стефан Караджа“ № 7а

или на email: stdb_sofia@abv.bg

На тях трябва да бъде изписано: За Конкурса за 125-годишнината на организираното тракийско движение в България

Успех на участниците!

ФОРМУЛЯР:____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©