Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

НАГРАДА „МУЗЕЙНИТЕ РЕСУРСИ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО”


НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР „МУЗЕЙНО УЧИЛИЩЕ”

ОБЯВЯВА

НАГРАДА

„МУЗЕЙНИТЕ РЕСУРСИ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО”

Национален център „Музейно училище” е партньорска инициатива на Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово.

ЦЕЛИ НА НАГРАДАТА:

Стимулира учители, които прилагат творчески подход в използването на музейни ресурси в онлайн обучението.

Насърчава връзката между образователни и културни институции.

Популяризира добри музейно-педагогически практики в онлайн обучението.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

За наградата „Музейните ресурси в онлайн обучението“ могат да кандидатстват учители, разработили и реализирали съвместно с музейни специалисти урок по учебната програма, в който се представя съхраненото в музеи и галерии културно-историческо наследство чрез съвременни информационно-комуникационни технологии.

Участниците изпращат своята разработка съобразно възможностите за нейното представяне (в .doc формат, презентация или видео файл).

Всяка разработка трябва да бъде придружена с информация за участника (три имена, телефон, електронна поща, адрес, училище и музей/музеен специалист, с който/които е работил).

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

• Конкретно формулирани цели, които отговарят на учебното съдържание, на възможностите и потребностите на учениците.

• Подбор на подходящи музейни ресурси за постигане на учебната цел.

• Създава възможност за активно отношение на учениците към използваните музейни ресурси (чрез попълване на работен лист, решаване на тест или занимателно упражнение).

• Подпомага овладяването на учебната цел.

• Включването на музейните ресурси да бъде измеримо като цел/резултат (създаване нов емоционален момент, поддържане интереса към културното наследство и др.)

• Музейните ресурси да са ангажирани с целта на разработката (включване „на живо“ на музеен специалист, използване на музейно дигитализирани ресурси, видео филм, YouTube клипче и др.)

• Оригиналност и творчество при реализиране на урока.

СРОК ЗА УЧАСТИЕ:

Материалите трябва да бъдат изпратени до 30 юни 2021 г. на е-mail: nmo@abv.bg с тема: За наградата „Музейните ресурси в онлайн обучението”.

НАГРАДА:

Наградата „Музейните ресурси в онлайн обучението” е таблет.

Жури от експерти в образованието и музейни специалисти ще определи носителя на наградата, който ще бъде обявен в началото на учебната 2021/2022 година на сайта на музея https://nmogabrovo.com/ и сайта на НЦ „Музейно училище” https://nmo-shkolo.com/

Всички учители, кандидатствали за наградата, получават грамота от Национален център „Музейно училище”.

За допълнителна информация: nmo@abv.bg, nmopr@abv.bg,

тел. 066 806 461, 066 800 770____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©