Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА „РИЦАРСКА ПОСТЪПКА“ 2021 – 2022
Регламент и Формуляр за участие


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА

ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА

„РИЦАРСКА ПОСТЪПКА“

2021 – 2022

Регламент

Включен под № 77 в Националния календар на Министерството на образованието и науката за изяви по интереси на децата и учениците

за учебната 2021/2022 година

Организатор на конкурса: ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ – ВЕЛИК ПРИОРАТ – БЪЛГАРИЯ

Регионално управление на образованието – София-град

Национален дворец на децата

Рицарят като пазител на доброто. Рицарят като воин в името на справедливостта и светлината. Рицарят като личност, съчетаваща в себе си чистите и непреходни във времето морални ценности. Сила и смелост, достойнство и чест, любов и милосърдие. Героизъм и мечтателност, благородство и преклонение пред дамите, милосърдие към онеправданите и защита на слабите, щедрост и човечност – това са качествата, които притежава всеки рицар, и те го отличават от останалите. Но също са и стожерите, на които се крепи светът. Те го правят по-добър!

Всички тези идеали са намерили израз в литературните творби, участващи в Националния конкурс под наслов „Рицарска постъпка“, организиран от ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ – ВЕЛИК ПРИОРАТ – БЪЛГАРИЯ. През учебната 2021/2022 година се провежда неговото седмо издание. Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година под № 77. По установена вече традиция ученици от цялата страна участват в конкурса и пресъздават в творбите си своето виждане и усещане за рицарството, за непреходните ценности в днешния свят, дошли от миналото и свързващи ни с бъдещето.

Идеята на конкурса е да провокира ученици от V до VIII клас и от IX до XІI клас (включително) чрез творбите си да пресъздадат рицарството – като изграждане на личности и характери, като школа за израстване и развитие. Те трябва да опишат в творбите си своя или наблюдавана (разказана) им постъпка, която отговаря на идеалите на рицарството в съвременния свят.

I. Общи условия

1. Конкурсът се провежда в две категории литературни творби – проза и поезия.

2. Настоящият регламент се отнася и за двете категории.

3. В категория проза могат да участват есе и разказ.

4. Конкурсът се провежда в един кръг, като творбите се изпращат до Канцеларията на ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ – ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ, съгласно условията на този регламент.

Адрес за изпращане на творбите: гр. София 1421, ул. „Богатица“ № 10 – Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България.

5. Конкурсът се провежда в периода октомври 2021 г. – 05 април 2022 г. В него могат да вземат участие всички ученици от всички видове училища (V – XІI клас).

6. Брой творби – не повече от 1 (една) във всяка категория. Един участник може да участва и в двете категории.

7. Участието на всеки от учениците е индивидуално, групови творби няма да бъдат приемани.

8. Оценяване на творбите – извършва се за всяка от двете категории поотделно от жури в състав – учител по литература и двама литератори.

9. Класиралите се на първо място в двете категории се обявяват на 01.06.2022 г. – Деня на детето.

10. Класиралите се на първо място в двете категории получават медал и грамота, връчвани на специалната Церемония по награждаването на 01.06.2022 г. Предвидени са и други награди за учениците и учителите, участници в конкурса.

II. Други условия

1. Участието в конкурса автоматично предоставя авторските права върху всяка творба на организаторите.

2. Творбите в конкурса няма да бъдат връщани и ще бъдат използвани за интернет страници, плакати и други публикации.

3. С явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на Организатора.

4. Условия за участие на творбите в конкурса:

– Творбите трябва да бъдат подадени според регламента – по брой и срок за получаване;

– Всяка творба трябва да е придружена от попълнен формуляр за участие, съдържащ трите имена и възрастта на участника, както и координати (телефон, електронна поща) за контакт. Формулярът е приложен като отделна страница в настоящия регламент;

– Творбите не трябва да съдържат никакви идентификационни маркери за участника – име, адрес, възраст, училище, и др. Всяка творба трябва да е придружена от бял плик, в който да е поставен попълненият формуляр за участие.

5. В случай, че при предаването на творбата кандидатът в конкурса не използва типовата бланка на „Формуляр за участие“, а друг подходящ придружаващ документ в свободен текст, задължително трябва да посочи:

– Информация за автора на творбата – трите имена, възраст, телефон, e-mail;

– Да включи в свободния текст на документа следното: „С настоящото декларираме своето съгласие предадената творба да бъде публикувана и използвана в различни издания за целите на конкурса.“

6. Няма да бъдат допуснати до оценяване творби, за които не е получено изричното писмено съгласие на автора.

7. Организаторът на конкурса не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.

8. Организаторът на конкурса си запазва правото да не допусне до участие творби с неприлично съдържание.

9. Организаторът на конкурса не носи отговорност, ако въпреки надлежната проверка не установи, че участник/ци в конкурса са изпратили творби, които са отпечатвани (публикувани) в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса и/или с които са участвали в други подобни конкурси. В тези случаи отговорността за нарушаването на регламента на конкурса е изцяло за участника, който го е допуснал, като при установяване на подобно обстоятелство след награждаването на такъв участник Организаторът има право да откаже да подкрепи идеята на участника, нарушил правилата, и да изиска връщане на връчената награда.

10. Организаторът на конкурса не носи отговорност за злоупотреби на лица към трети лица с използване/попълване на техни данни.

11. Организаторът на конкурса не носи отговорност за погрешни или непълни данни за контакт на участниците в конкурса.

12. Творби, които не отговарят на условията по този регламент, няма да участват в класирането.


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©