Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

ДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2023 г., на тема: „Единство на образователния и възпитателния процес за формиране на хуманна ценностна система и подкрепяща среда“


Синдикатът на българските учители, под патронажа на Министерството на образованието и науката, в партньорство с Фондация „Устойчиво развитие за България“, за десети пореден път организира международен конкурс за учители, педагогически специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност (занимания по интереси) – с деца и ученици. В конкурса могат да участват и научни работници, студенти, университетски преподаватели в педагогическите специалности на висшите училища, както и експерти по образованието.

Темата за представяне на добри практики през 2023 г. бе избрана от Синдиката на българските учители след обстоен преглед и обобщаване на получените множество предложения от участниците в проведения семинар, заключителен етап на деветото издание на конкурса.

Единство на образователния и възпитателния процес за формиране на хуманистична ценностна система е отдавна утвърден подход, принцип и метод в педагогиката. Той се прилага от най-ранна възраст във всички етапи на образование. Приобщаващото образование се приема като основно средство при работа с деца в предучилищните заведения и в училище, в извънучилищните дейности. Като цялостна стратегия за активизиране на познавателния потенциал на децата и учениците, темата е припозната от Синдиката като особено актуална за учителите. Синдикатът на българските учители има регистрирана обучителна програма, отговаряща на тази тематика, и е провел множество квалификационни форми през годините, включително и в своята Постоянната академия за науки и иновации в образованието. А възпитанието в общочовешки ценности на децата и учениците е неизменна кауза на СБУ, която винаги е актуална и на дневен ред. Становището на Синдиката е, че във всяка една образователна или обучителна форма в училище или извън него трябва да се търсят и прилагат възможностите за възпитателна дейност с цел изграждане у младото поколение на морална система, отговаряща на основните общочовешки ценности.

СБУ инициира проекта „Образование в доброта“, по който работят много училища и детски градини в цялата страна.

Десетият международен конкурс е една възможност да се представят, подкрепят и мултиплицират добрите педагогически практики в извънкласните и извънучилищните дейности - изкуството и творчеството и обвързване чрез него на възпитанието в общочовешки ценности в подкрепяща образователна среда.

Раздел „Добри практики“, проведени в реална или в онлайн среда, от разстояние

Категории:

- Подготвителна група в детска градина/училище;

- Извънкласни дейности – І – ХІІ клас;

- Извънучилищни дейности.

Участници:

В раздел „Добри практики“ могат да участват учители и други педагогически специалисти, работещи в България и в други страни, както и в българските училища в чужбина:

- в учебната и в сферата на извънкласната дейност в училище (занимания по интереси – проекти, клубове, творчески формации и др.);

- в извънучилищната дейност (занимания по интереси в центрове за подкрепа на личностното развитие, в т.ч. ученически обсерватории, центрове за ученическо научно и техническо творчество, спортни школи, центрове за подпомагане на деца със СОП, общежития и други специализирани обслужващи звена в системата на предучилищното и училищното образование);

- с деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата;

- с ученици от I до XII клас (6 – 18-годишна възраст).

Българските участници трябва да са членове на Синдиката на българските учители.

Формат на конкурсната работа:

Писмено описание на добрата практика (до 5 стандартни страници без приложенията); компютърна презентация или друг интерактивен продукт, придружени с резюме. Авторът избира формата, чрез която най-добре да разкрие представените от него идеи и опит.

Компютърната презентация следва да е на Power Point и да не съдържа прекалено обемни елементи, които биха затруднили нейното отваряне и оценяване.

Изисквания към разработките:

- Автентичност – снимки, видеоматериали, продукти на учениците, показващи техните постижения, и други материали, доказващи постигнатите резултати;

- Актуалност и устойчивост на опита;

- Извънкласните и извънучилищните форми (занимания по интереси) да подпомагат учебно-възпитателната дейност в класната стая;

- Наличие на познавателни междупредметни връзки;

- Популяризиране на опита (участия в методическо обединение, регионални конференции, публикации и др.);

- Коректност при използване на различни източници;

- Стил, естетическо и техническо оформяне.

Всички отговарящи на изискванията разработки ще бъдат разгледани и оценени от експертно жури.

Най-добре представилите се участници, които имат равен брой точки, ще презентират публично разработките си в заключителната част на конкурса по време на традиционния семинар – продължение на конкурса през август 2023 г. и чрез гласуване ще бъдат излъчени носителите на призовите места в съответната категория.

Конкурсната работа следва да бъде съпроводена с портретна снимка на автора (на отделен прикачен файл) и с попълнени Анкетна карта (Приложение 1) и Декларация (Приложение 2).Това се отнася и за всеки участник в екипна разработка (не повече от 3 човека в екип). Не се допуска участие в повече от една колективна разработка.

Раздел „Искам думата“

Научно есе на тема:

„Майсторството на учителя в приобщаващия процес“

Участници:

В раздела за научно есе „Искам думата“ могат да участват учители и други педагогически специалисти, директори, работещи в учебната и в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност (занимания по интереси), от детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитие и др. в системата на предучилищното и училищното образование – членове на СБУ, експерти по образование, студенти, научни работници и преподаватели в педагогическите специалности на висшите училища.

Изисквания към есетата:

- Да изразят своята личностна представа и отношението си към темата;

- Ясно обособяване на основните структурни елементи: увод (кратко и ясно формулиране на тезата; изложение (представяне на 3 – 4 основни аргумента); заключение (обобщаване на аргументите и доказателствата на тезата);

- Яснота при формулирането на тезата;

- Целенасочена и задълбочена аргументация;

- Достоверност при представяне на фактите и коректност при използване на различни източници;

- Оригиналност, стилова и техническа прецизност.

Конкурсната работа (до 5 стандартни страници) следва да бъде съпроводена с портретна снимка на автора (на отделен прикачен файл) и с попълнени Анкетна карта (Приложение 1) и Декларация (Приложение 2). Есетата ще бъдат оценени от експертно жури.

Участниците изпращат своите конкурсни работи чрез електронна поща, не по-късно от 15 май 2023 г. на адрес: sbu_konkurs_iid@abv.bg

Резултатите ще бъдат обявени на страниците на в. „Учителско дело“, както и на сайта на СБУ: www.sbubg.info, не по-късно от 26 юни 2023 г.

Приложение №1 и Приложение №2 може да намерите в прикачения файл.

Утвърждавам: /д.ик. н.Янка Такева/

От Организаторите


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©