Сряда,
  29 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

ТРИДЕСЕТИ И ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА НК "РОДОЛЮБИЕ" ПОД НАСЛОВ: "150 години от обесването на Васил Левски"
В РАМКИТЕ НА КОНКУРСА СЕ ПРОВЕЖДА И КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ "МИСИЯ УЧИТЕЛ"


НАЦИОНАЛНИЯТ КЛУБ “РОДОЛЮБИЕ”

със съдействието на Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители, Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, Издателство „ТАНГРА“, Националния дворец на децата, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей и в.“Учителско дело“ обявява

ТРИДЕСЕТИ И ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

ПОД НАСЛОВ

150 години от обесването на Васил Левски

ЦЕЛ:

Участниците в конкурса трябва да покажат своите познания, тълкувания и оценки за събитията и личностите по един от предложените тематични акценти като ги разгледат на фона на европейските и световни процеси.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Конкурсът се организира за всички ученици от общинските, държавните и частните училища, центровете за подкрепа на личностното развитие, както и за учениците от българските общности в чужбина (български държавни, съботни и неделни училища).

Провеждането е в три възрастови групи - първа - за ученици от пети до седми клас, втора – за ученици от осми до десети клас и трета- за ученици от единадесети и дванадесети клас

Участниците разработват един от следните формати:

-Електронна презентация;

-Реферат;

-Есе.

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ АКЦЕНТИ НА КОНКУРСА:

Участниците избират един от следните пет тематични акцента:

-Културно-историческото наследство по българските земи – хилядолетна духовна приемственост и достойно място в съвремието.

-Национално-освободителните борби на българския народ през Възраждането.

-Българи с принос в националната и общочовешката история.

-Регионална история.

-Българската диаспора – от близки земи до далечни континенти.

-Лична история (на моята фамилия или на избрана друга личност)

-Национална идентичност, общочовешки ценности.

-България – люлката на Европа

ПРИМЕРНИ СЪДЪРЖАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Участниците са свободни да формулират своя тема за рефератите, есетата и презентациите в съответствие с избрания тематичен акцент.

За тяхно улеснение се предлагат примерни съдържателни направления:

А) ЗА РЕФЕРАТ

1. Местните обичаи и традиции – вечният извор на общочовешки ценности.

Препоръки: Разработката може да се конкретизира върху една област, един обичай или върху обредност, обща за различните религиозни и етнически групи в България. Да се потърси подходяща форма за онагледяване.

2. Борбата за национално освобождение.

Препоръки: Разработките да се насочат не толкова към общоизвестните и масови движения и борби, а по-скоро към местната история, местни дейци, родова история свързана с тези борби във всички български земи.

3. Единство и многообразие.

Препоръки: Да се издирят, опишат и анализират исторически и съвременни факти свързани с религиозната и етническата толерантност в България. Да се проследят резултатите от тях.

4. Символите на моето родно място.

5. Моето родословие – основание за самочувствие

6. Българските будители

Препоръки: Разработката може да е посветена на една или няколко личности с принос за духовното извисяване на нацията.

7. Възкресението на един народ

Препоръки: Представяне на продължилите повече от четири десетилетия църковно-национални борби. Разработките могат да бъдат посветени както на централните събития и фигури на борбите, така и на конкретни действия или дейци от отделни населени места.

8. Българската диаспора – български общности извън граница.

Препоръки: Разработките могат да представят историческо развитие на съответните общности – възникване, исторически събития, съвременно състояние, културен живот, родови и лични истории.

9. Жалони на българската идентичност.

Препоръки: Разработките могат да представят исторически събития, моменти от църковната история, създаването, дейността и приносите на училища, читалища, културни прояви и др.

10. Български маршрути

Препоръки: Представяне на природни забележителности и културни паметници. В работата да се използва предимно собствен снимков материал, описание и история на обекта /обектите/, предложение за туристически маршрут с карта. Атрактивното оформление и билингвистичните описания са предимство.

11. Великите българи

Препоръки: Личности с приноси в различни области – църковно-националните борби, движението за новобългарска просвета, икономика, култура, наука, спорт, изкуство и др., прославили България по света. Разработката може да е посветена на една или няколко личности, обединени от една цел.

12. Европейци в България и българи в Европа и по света

Препоръки: Личности, допринесли за достойно приобщаване на българите към европейските и световните традиции и ценности през вековете. Разработката може да представя една или няколко личности.

13. България, страна на древни култури. Забележителностите на моето родно място – от първите хора до днешни дни.

Препоръки: Проследяване развитието на човешката култура в района на родното място. Археологически обекти, разкопки. Местности, легенди. Разработката може да бъде както запознаване с отделен обект, така и комплексно проследяване на развитието.

14. Имената в родното ми място – селища и местности. Легенди за имената.

Препоръки: Разработките могат да представят спомени или легенди свързани с наименованията на селища или местности.

Б) ЗА ЕСЕТА

• Духовните ценности на моя род

• „Целта ни в Българско е братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност; ръката си подаваме всекиму, който желае да пролива кръв с нас заедно за живот и свобода човешка.“ – Васил Левски

• „Приказка за стълбата...“ - 125 години от рождението на Христо Смирненски.

• Доброто ражда добро

• Националният идеал на българите

• България – поглед от бъдещето

• Обединена Европа – хармония в различията

• Европа и войната на два братски народа.

• „Бъди промяната, която искаш да видиш в света.“ - Махатма Ганди

• Какво обединява българите – каузи или личности?

• Съпричастност и емпатия в променящия се свят

• Пандемията – криза, предизвикателство, шанс...

• „Аз не живея: аз горя!." - 145 г. от рождението на Пейо Яворов.

• Моето бъдеще е в България

• „Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество.“ Христо Ботев

• "От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи." В. Левски

В) ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Авторите на презентации могат да ползват всички предложени теми. Важно е да преценят точно коя тема ще съумеят да представят най-добре в избраната форма.

Изисквания за създаване на проекта

-Презентацията да отговаря на изискванията на задачата.

-Използване ефективно на технологичните възможности.

-Проектът да бъде представен на Power Point, да са посочени ползваните източници и консултантите по проекта.

-Съдържанието да бъде прецизно и научно вярно.

-Презентацията да бъде привлекателна и добре изготвена

-Обем – презентацията трябва да се вмести в рамките на 10 минути или до 20 слайда.

Работи представени като филм или в друга електронна форма разлиична от Power Point не се оценяват, за да съществува равнопоставеност при класирането.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

В писмените си работи авторите трябва да изложат проучените от тях факти и събития, както и своите разсъждения и изводи по разглеждания проблем и отражението му върху нашето историческо, материално и духовно развитие и приноса на България в световната цивилизация и култура.

Желателно е участниците в конкурса да насочат вниманието си към разработването на такава тема, която по-пълно да отговаря на тяхната възраст, ниво на подготовка и интереси. Стойността на писмената работа ще бъде по-висока, ако в нея се разглежда конкретно събитие или въпрос, дали отражение върху живота на страната и оказали влияние върху други държави и народи.

На първо място от съществено значение е правилният избор на най-подходящата форма (реферат, презентация или есе), съотвестваща на възрастта, знанията и уменията на учениците в зависимост от възрастовата група към която спадат. След това пристъпете към избора на темата. Важно условие в случая е тя да бъде интересна, завладяваща за участника, за да може той да направи самостоятелни проучвания, (които да представи като приложение), анализи и изводи, Не бива да се разчита на безконтролното използване на чужд текст от източници без да са цитирани. Скъпи участници, отнасяйте се с уважение и бъдете коректни към хората, които преди вас са работили по избраната тема.

Предложените теми са само примерни и насочващи. Необходимо е участниците сами да конкретизират темата, по която ще пишат и да формулират възможно най-точното заглавие, като отчитат събитията и фактите, с които разполагат, аргументиращи най-добре тяхната теза.

Много важно е при формулирането на заглавието, обработването на информацията и след това при разработването на темата да се потърси и използва пълноценно помощта на учители историци, литератори или специалисти по други учебни предмети, на учени, музейни работници, местните дружества по родознание и т.н. За да засвидетелстват умения за самостоятелна работа желателно е авторите да използват спомени или разкази на преки участници в описаното събитие, автентични документи, снимки от личен архив и т.н..

Работите да се представят в два екземпляра в обем до 20 страници без приложенията (за реферати) и до пет страници за есета. Материалите, изпращани на електронни носители, да са придружени с разпечатка. Презентациите да имат хартиена „заглавна страница“ с упоменати данни за автора, консултанта и използваните програми.

За рефератите и презентациите да бъдат подготвени резюмета (до 1000 знака).

Работите не трябва да са участвали в други конкурси.

При разработване на темите авторите могат да ползват и някои по-важни годишнини, които ще бъдат отбелязани през 2023 година:

1185 г. от рождението на Св. Климент Охридски (ок. 838 – 27.07.916), средновековен български книжовник и учител; на църковния събор в Преслав (893) е избран за „пръв епископ на българския език“; основател на Охридската книжовна школа.

230 г. от рождението на Неофит Рилски (светско име Никола Поппетров Бенин) (1793 – 04.01.1881), български монах, учител и просветител.

200 г. от рождението на Найден Геров (23.02.1823 – 09.10.1900), български писател, езиковед, фолклорист, учител и общественик.

185 г. от рождението на Марин Дринов (20.10.1838 – 28.02.1906), български историк, общественик и държавник, един от основателите и пръв председател на Българското книжовно дружество.

180 г. от издаването на първата българска географска карта, съставена и изработена от Александър Хаджирусет, издадена през 1843 г. в Страсбург – „Карта на сегашна Болгария, Тракия, Македония и на прилежащите земли“.

180 г. от рождението на Петко Каравелов (24.03.1843 – 24.01.1903), български политик, избиран многократно за народен представител, четири пъти министър-председател на България в периода 1880 – 1901 г.

180 г. от рождението на Георги Бенковски (21.09.1843 – 24.05.1876), български революционер, ръководител на Априлското въстание през 1876 г.

175 г. от рождението на Христо Ботев (06.01.1848 – 01.06.1876), идеолог и ръководител на националноосвободителното движение, поет, публицист, журналист.

170 г. от рождението на Стоян Заимов (12.08.1853 – 09.09.1932), български революционер, просветен деец, общественик и писател; един от основоположниците на българската модерна мемоарна традиция.

160 г. от рождението на Алеко Константинов (13.01.1863 – 23.05.1897), български писател, белетрист и фейлетонист.

155 г. от рождението на Владимир Вазов (14.05.1868 – 20.05.1945), български офицер (генерал-лейтенант), общественик; ръководи българските части по време на успешната отбранителна операция при Дойран по време на Първата световна война и тази стратегия от 1918 г. се изучава в почти всички световни военни академии.

150 г. от обесването на Васил Левски (18.07.1837 – 18.02.1873), национален герой, идеолог и организатор на българската национална революция.

145 г. от рождението на Пейо Яворов (псевд. на Пейо Тотев Крачолов) (13.01.1878 – 29.10.1914), поет и драматург; родоначалник на символизма в българската литература.

145 г. от подписването на Санстефанския мирен договор и освобождението на България от османско владичество (1878).

145 г. от рождението на Стефан I Български (светско име Стоян Попгеоргиев Шоков) (07.09.1878 – 14.05.1957), висш православен духовник, български екзарх (1945 – 1948).

145 г. от рождението на Михаил Арнаудов (05.10.1878 – 18.02.1978), литературен историк, фолклорист и етнограф.

140 г. от рождението на проф. Богдан Филов (28.03.1883 – 02.02.1945), археолог, университетски учен, действителен член на БАН, политик.

135 г. от рождението на Дора Габе (28.08.1888 – 16.02.1983), българска поетеса, преводачка и общественичка.

130 г. от рождението на Елисавета Багряна (29.04.1893 – 23.03.1991), поетеса новатор в българската литература.

125 г. от рождението на Димитър Талев (01.09.1898 – 20.10.1966), български писател, автор на тетралогията „Железният светилник”, „Преспанските камбани”, „Илинден”, „Гласовете ви чувам” – епопея за живота на българите в Македония.

125 г. от рождението на Христо Смирненски (17.09.1898 – 18.06.1923), български поет, сатирик, журналист.

115 г. от избухването на Илинденско-Преображенското въстание (1903).

115 г. от обявяването на независимостта на България (1908).

110 г. от подписването на Лондонския мирен договор, с който се слага край на Балканската война през 1913 г.

100 г. от рождението на Апостол Карамитев (17.10.1923 – 09.11.1973), български театрален и киноактьор, режисьор, педагог.

95 г. от рождението на Рангел Вълчанов (12.10.1928 – 30.09.2013), български кинорежисьор, сценарист и актьор; „филмов режисьор № 1 на България за ХХ век“.

90 г. от рождението на Светлин Русев (14.06.1933 – 26.05.2018), български художник, общественик.

90 г. от рождението на Александър Фол (03.07.1933 – 01.03.2006), български историк, филолог, държавник.

90 г. от рождението на Дончо Цончев (27.07.1933 – 22.07.2010), български писател белетрист; автор е на над 60 книги.

85 г. от рождението на Невена Коканова (12.12.1938 – 03.06.2000), българска актриса, наричана „първата дама на българското кино“.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

1. ЗА РЕФЕРАТ

1.1.Познаване, използване и коректно позоваване на проучени исторически изследвания и разнообразни източници.

1.2. Достоверно, точно и изчерпателно описание на фактите по темата (въпроса или събитието).

1.3. Задълбочено осмисляне и съпоставка на представените факти и привеждане на аргументи.

1.4. Убедително структуриране на изложението.

1.5. Използване на научен стил и език

1.6. Наличие на елементи на лична проучвателска дейност и на собствени разсъждения и изводи във връзка с разглежданите проблеми .

1.7. Техническо оформление; спазен обем (до 20 стандартни печатни страници; справочен апарат; приложения; естетически външен вид.

2. ЗА ЕСЕ

2.1. Оригиналност на заглавието

2.2. Ясно открояване на теза

2.3. Убедителна подкрепа на тезата с факти и аргументи

2.4. Наличие на собствени разсъждения във връзка с поставената теза

2.5. Оригинално изразена лична позиция

2.6. Очертани елементи на структура

2.7. Спазване на книжовните норми

2.8.Спазени технически изисквания и обем.

3. ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Предварително зададени параметри: формат PPS; наличието на първи слайд - тема и автор, консултант; втори слайд – резюме; последен слайд – използвани източници; без самоцелни ефекти; автоматично и ръчно управление

3.1. Логически организиран подбор на факти и изображения по избраната тема.

3.2. Открояване на предимствата, довели до избора на презентация при разработване на темата

3.3.Обвързване на презентацията с овладяването на знания и умения по информационни технологии, природознание, изобразително изкуство; съответствието им на стандартните технически изисквания към презентации

3.4. Достоверност, точност и краткост на авторските текстове и логическата им обвързаност с изображенията.

3.5. Използване на разнообразни автентични източници.

3.6. Лично участие при събиране и обработка на фактологичния материал.

3.7. Коректно позоваване на използваните източници

3.8 Прецизно дозиране на подбраните материали и текст, така че да могат реално да бъдат представени в рамките на зададените 10 минути

3.9. Техническо оформление :

- В презентацията да е налице хармонично съчетание на текст, изображения, таблично и графично представяне на информацията (там където съдържанието позволява това).

- Ако темата позволява да се използват в максимална степен снимки от личен архив.

- Прецизно да се определи необходимото време и по желание да се зададе на автоматично прелистване.

- Висока степен на четивност на текста по отношение на размер, шрифт, съчетаване на шрифтове, цвят, фонове и пр.

- Дозираност на елементите на всеки слайд.

КЛАСИРАНЕ:

ПЪРВИ КРЪГ - УЧИЛИЩНО ИЛИ РЕГИОНАЛНО НИВО

Класирането на училищно или регионално ниво приключва до 01. 06. 2023 г. В комисията за оценка на работите е необходимо да участват учители, отговарящи по специалност на темите в предложените разработки, както и представители на РУО и музейни работници. Допуска се комисията да препоръча доработване на класираните работи.

За участие в националния етап се изисква в срок до 30. 06. 2023 г. да се изпратят класираните от първо до трето място разработки в НК “Родолюбие” на посочения по-долу адрес. Те трябва да са придружени с протокол от комисията по оценяването, списък с имената, датата и годината на раждане и темите на участниците, телефон и електронен адрес на училището и участника за обратна връзка, име на консултанта. Желателно е копие от протокола да се изпрати до РУО.

Работите да се представят в два екземпляра в обем до 20 страници без приложенията (за реферати) и до пет страници за есетата. Материалите, изпращани на електронни носители, да са придружени с разпечатка. Презентациите да имат хартиена „заглавна страница“ с упоменати данни за автора, консултанта и използваните програми.

Изпращането на разработките само по електронна поща се приема по изключение и е само за тези изпращани от участници извън страната. Изпратените по електронната поща работи трябва да бъдат озаглавени на латиница и придружени с писма, съдържащи цялата изисквана информация.

За рефератите и презентациите да бъдат подготвени резюмета (до 1000 знака).

Участие на един ученик с разработки в различните направления по една и съща тема не се допуска.

ВТОРИ КРЪГ - НАЦИОНАЛНО НИВО ОЦЕНЯВАНЕ

Провежда се от 01. 09. до 20. 10. 2023 г.

Изпратените на електронната поща на клуба таблици и резюмета са основание за оценяване на работите. Разработките се оценяват от специализирано жури. Номинираните се представят на Обществения съвет, който предлага на институциите съорганизатори да определят сред тях специалните си награди.

ТРЕТИ КРЪГ - НАЦИОНАЛНО НИВО КЛАСИРАНЕ

Авторите на реферати и презентации, предложени от комисията за класиране (от първо до трето място), ще бъдат поканени да участват в още един кръг в деня на награждаването или в деня преди награждаването, за което ще бъдат предварително информирани. Уведомителното писмо до тях ще включва и конкретни указания за формата на този кръг.

Във възрастовите групи VІІІ– Х клас и ХІ – ХІІ клас от първо до трето място се класират само ИНДИВИДУАЛНИ разработки, а не колективни (чл. 16, ал. 1 т. 1 от НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби).

Неявилите се на третия кръг ще бъдат класирани след участвалите в него.

Отличените есета се класират според броя на получените точки.

ОЦЕНЯВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО

Оценяването се извършва от специализирана независима комисия, с висока квалификация. Комисията оценява разработките по точкова система, съобразно със зададените критерии. В картите за оценяване присъстват и кратки писмени рецензии за достойнствата и пропуските в разработките. Нейните оценки са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

Всички наградени участници се уведомяват писмено на посочената електронна поща. Уведомяват се и съответните РУО.

НАГРАЖДАВАНЕ

Националният конкурс е включен в Националния календар за извънучилищните изяви и в програмата на МОН за насърчаване на творческите способности на децата.

Резултатите от конкурса се обявяват в началото на ноември, в чест на Деня на народните будители.

Рефератите, есетата и презентациите се класират в трите възрастови групи – ученици V – VІІ клас, ученици VIII – Х клас и ученици ХІ – ХІІ клас. Награждават се консултантите на отличените участници. Присъждат се и специални награди от институции, стопански и обществени организации.

На тържествена церемония всички отличени получават грамоти и предметни награди.

Класираните индивидуални участници в разделите „Реферат“ и „Презентации“ (с навършени 14 и ненавършени 18 години към датата на обявяване на резултатите) получават и право да кандидатстват за едногодишна стипендия по програмата на МОН за насърчаване на творческите способности на децата. Те трябва да отговарят на всички изисквания, посочени в нея.

Списъкът на наградените се публикува на сайта на клуба, сайта на СБУ и във в. „Учителско дело“.

По време на конкурса Националният клуб ще проведе анкетиране на участниците, с оглед усъвършенстване на механизма и процедурата на провеждане.

Организаторите на конкурса призовават училищните ръководства, учителите по история, философия, български език и литература, както и всички останали, специалистите в центровете за подкрепа на личностното развитие и българските общности зад граница да популяризират проблематиката и да създадат условия за участие на повече ученици в тази родолюбива традиция.

Адресът за изпращане на конкурсните работи е:

София, пк. 1000, ул. “Ген. Паренсов 11,

Телефони за справки 02/9877818, 0879997304; e-mail: nkrodolubie@abv.bg

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА НК “РОДОЛЮБИЕ”

НАЦИОНАЛНИЯТ КЛУБ “РОДОЛЮБИЕ”

със съдействието на Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители, Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, Издателство „ТАНГРА“, Националния дворец на децата, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей и в.“Учителско дело“ обявява

ТРИДЕСЕТИ И ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

ПОД НАСЛОВ

150 години от обесването на Васил Левски

В РАМКИТЕ НА КОНКУРСА СЕ ПРОВЕЖДА И КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ

МИСИЯ УЧИТЕЛ

УЧАСТНИЦИ:

В конкурса могат да участват учители от всички училища, центрове за подкрепа на личностното развитие и домове за деца в страната, както и от българските общности в чужбина, които споделят целите на конкурса.

ФОРМАТ НА РАБОТИТЕ:

<<Споделяне на добър педагогически опит

- описание,

- компютърна презентация

<< Уеб базирани образователни продукти

- образователни филми

-интерактивни уроци по история на България

<<Художествен текст, есе

Формата на разработката е по избор на участника .

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧИТЕЛСКИТЕ РАБОТИ

Препоръчителна насоченост към темата на конкурса за конкретната година;

Автентичност (наличие на доказателство - снимки, видеоматериали, продукти на ученици);

Устойчивост на опита (поне двугодишен или прилаган двукратно);

Открояване на най-привлекателните дейности за популяризиране сред колегията;

Коректност при използване на образци и подобни описания;

Литературна осведоменост;

Техническа прецизност.

Всяка работа да бъде до 5 стандартни страници без приложенията и придружена с общо представяне - за кой клас и за какъв тип учебна подготовка е предназначена; междупредметни връзки; резултати (възможно е чрез попълване на анкетна карта от учениците); популяризиране на идеята (методическо обединение, педагогически колектив, регионално, национално ниво).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ И ЕСЕТАТА

Всяка работа да бъде в обем до 5 стандартни страници и да е придружена с кратко представяне на автора, мотивите за участие в конкурса и посланието му към другите участници – учители и ученици.

За участие в националния етап се изисква в срок до 30. 06. 2023 г. да се изпратят разработките в НК “Родолюбие” на посочения по-долу адрес.

Всички участници получават грамоти за участие. Класираните работи ще бъдат наградени и публикувани на страниците на в. „Учителско дело“.

Адресът за изпращане на конкурсните работи е:

София, пк1000, ул. “Ген. Паренсов 11, за конкурса „Мисия учител“

телефони за справки 02/9877818, 0879997304; e-mail: nkrodolubie@abv.bg

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА НК “РОДОЛЮБИЕ”____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©