Четвъртък,
  25 Февруари 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Международни новини

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие в V Петербургски образователен форум „Съвременно образование и наука: предизвикателства и решения“
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие в провелия се от 25 до 28 март 2014 г. в гр. Санкт Петербург в Руската Федерация V-и Петербургски образователен форум „Съвременно образование и наука: предизвикателства и решения“. На 27 различни „площадки“ се състояха дискусии по кардинални въпроси за развитие на системата на образованието, на междурегионалното и международното сътрудничество. По време на форума, в който се включиха над 4000 участници от всички региони на Русия и от 15 държави, се състоя Всерусийското съвещание на ръководителите на органите на изпълнителната власт, осъществяващи управлението в сферата на образованието.

V-ият Петербургски образователен форум е най-голямото събитие в областта на образованието в страната и в региона, което има за цел да повиши информираността на обществото, социалните структури и бизнес общността относно иновативни процеси в областта на образованието, поддържане на социален диалог и обмяна на опит между различните страни и региони на Русия, за усъвършенстване на стратегиите за развитие на образователните системи, разширяване на междурегионалното и международното сътрудничество.

В пленарната сесия на форума, която се проведе в Президентската библиотека на името на Б.Н. Елцин, взе участие министърът на образованието и науката на Руската федерация Дмитрий Ливанов, който говори за приоритетните направления в развитието на образованието в Руската Федерация. Жанна Воробьова, председателят на комисията по образование в Санкт Петербург, постави акцент на съвременните иновативни методи, средства и похвати в класната стая. Губернаторът на Санкт Петербург Георгий Полтавченко, приветствайки участниците във форума подчерта, че без модерно образование и наука, без тяхното модернизиране в съответствие с предизвикателствата на времето, е невъзможно да се отиде в "икономиката на знанието". Сред участниците бяха и вицегубернаторът Василий Кичеджи, и близо 300 училищни директори, учители, учени, ръководители в сферата на образованието от всички региони на Русия, вкл. членове на организационния комитет на Всерусийския конкурс „Учител на годината на Русия“, експертни икономисти, политолози, социолози, учени и мениджъри в областта на образованието, и др. По време на пленарното заседание свои доклади за съвременните технологии в образованието изнесоха международни експерти от Австрия и България, като свои презентации представиха д-р Атанаска Тенева, зам.-министър на образованието и науката и д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Сред членовете на българската делегация бяха още д-р Стоянка Почеканска, държавен експерт по руски език в Министерството на образованието и науката, Стефанка Балева, председател на Сдружението на директорите в средното образование в България, Мариета Георгиева, ръководител на направление Интеркултурен диалог и на Руския център в Столична библиотека, както и учители по руски език.

В рамките на Форума, организиран от Комитета по образование на Санкт Петербург в сътрудничество с Руския държавен педагогически университет „A. Херцен“, Националния университет по информационни технологии, механика и оптика, Института по образование, Изследователският институт за образование за възрастни, Институтът по специална педагогика и психология, Санкт Петербургската академия за следдипломно педагогическо образование, Регионален център за оценка на качеството и информационните технология, Градския дворец на младежта и творчеството, се проведоха над 40 събития в няколко направления: "Наука и образователна техносфера", "Науката и развитието на образованието", „Наука и култура в областта на образованието ", "Науката, образованието и пазара на труда“ и др.

Президентската библиотека, в която се проведе пленарната сесия, е разположена в историческия център на Санкт Петербург и е най-големият в Русия информационен, образователен и културен център, където се реализират сериозни просветителски и изследователски проекти. Основна цел на форума бе привличането на вниманието на обществеността, социалните структури и бизнес-обществото към иновационните процеси в областта на образованието, поддържането на диалога и обмяната на опит между представители на различни страни, както и на отделните региони на Русия по въпросите за стратегия на развитие на образователните системи, разширяване на междурегионалното и на международното сътрудничество. Бяха разглеждани въпроси за глобализацията на образованието, влиянието на икономическата политика върху подготовката на кадри, особеностите на стратегически инициативи на Петербургската школа, представен бе и опит в използването на съвременни технологии в международното образование.

Подробно бе разисквана темата „Стандартът за професионалната дейност на педагога: социокултурен контекст“, като се дискутираха: определянето границите на обхвата на професионалната отговорност на учителя, новите тенденции в развитието на образованието за подобряване на ефективността и качеството на съвременната педагогическа дейност; оценяването на професионалната квалификация на учителите в рамките на квалификационните изпити и изпитите за длъжността на директора. Разгледани бяха и теми, свързани с: „Училище 2021 - законно право на образование“ , „Иновативната работа на учителя при изпълнение на държавната стратегия за общото образование“, „Научната база за прогнозиране на подготовката на учителите за прилагане на общото образование“, „Професионална перспектива, педагогическата наука за деца със СОП“, „Перспективи за реализацията на концепцията за математическото образование“, „Информационните технологии в образованието“, „Концепциите за историко-културното образование в Санкт Петербург - пътища на реализация“, „Музеят - от просвещението към образованието“, „Наследството на Санкт Петербург в училищното образование“, иновационни форми за социално партньорство в професионалните образователни учреждения, професионалният интерес като фактор за избор на професията. Обсъдени бяха иновационните форми на социалното партньорство, социалното партньорство като фактор за развитие на иновационната дейност на професионалното образователно учреждение, социалното партньорство като иновационна форма за усъвършенстване подготовката на кадри, непрекъснат и комплексен характер на професионалното образование - основа за иновационното развитие на промишлените предприятия и др.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©